Конкурси за посаоМедицинска сестра – техничар у амбуланти

Медицинска сестра/техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и евентуално посебне неге детета запослене у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

 

Опис посла:

·  у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

·  припрeмa пацијента зa дијагностичко терапијске прoцeдурe;

§ припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

·  обавља послове функционалне диjaгнoстике (ЦТГ, EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др ) и врши антропометријска мерења и мерење тензије;

·  врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

·  правилно одлаже медицински отпад;

§ спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;

§ обавља пријем и тријажу пацијената и заказује посете;

§ спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;

·  фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО у складу са номенклатуром;

§ исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;

§ заказује превентивне и куративне прегледе;

§ врши контролу хигијене простора;

·  формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

·  наплаћује партиципацију и по потреби посла и по налогу непосредног и/или вишег руководиоца ради на инфопулту Дома здравља;

·  обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

·  за свој рад одговоран је Одговорној медицинској сестри/техничару амбуланте и/или Главној медицинској сестри/техничару службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање:

·         средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  познавање рада на рачунару.

§  најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

           

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем односно вишем образовању

·                       Копија лиценце

·                       Копија доказа о радном искуству

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Медицинска сестра – техничар у амбуланти.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Медицинска сестра – техничар у амбуланти

Медицинска сестра – техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време до повратка запослене која се налази на дужем одсуству због привремене спречености за рад, у Службу за здравствену заштиту деце, Одељењу за предшколску децу и развојно саветовалиште у  Дому здравља Стари град.

 

Опис посла:

·         у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

§  припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

·         припрема пацијента за дијагностичко терапијске процедуре;

·         учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др) и врши антропометријска мерења;

§  спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;

§  обавља пријем пацијената, врши тријажу пацијената и указује доктору на хитност пружања медицинске услуге по приоритету, заказује посете;

§  спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;

·         фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО у складу са номенклатуром;

§  исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;

§  заказује превентивне и куративне прегледе;

·         формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

·         врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

·         правилно одлаже медицински отпад;

§  врши контролу хигијене простора;

§  наплаћује партиципацију и по потреби посла и по налогу непосредног и/или вишег руководиоца ради на инфопулту Дома здравља;

§  обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца.

§  за свој рад одговоран је Главној сестри-техничару службе и Главној сестри дома здравља.

 

 

Стручна спрема/образовање:

·         средње образовање, медицинска сестра – техничар или педијатријаска сестра

 

Додатна знања / испити /искуство:

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару

·         најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

           

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем односно образовању

·                       Копија лиценце

·                       Копија доказа о радном искуству

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – медицинска сестра – техничар у амбуланти.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине - изабрани лекар

Назив посла:

Доктор медицине - изабрани лекар - 1 извршилац, на одређено време до повратка запослене која се налази на дужем одсуству због привремене спречености за рад, у Служби  за здравствену заштиту одраслих становника, Одељење за здравствену заштиту одраслих становника – Амбуланта Венизелисова у  Дому здравља Стари град.


Опис посла

·  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

§ организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

§ ради у превентивним саветовалиштима;

§ организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

§ учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

·  обавља ултразвучне прегледе по потреби

§ прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

§ даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

§ збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

§ спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

§ учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  

§ учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији

§ обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

§ за свој рад одговоран је Шефу амбуланте, Начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

§  на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

§  на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине - изабрани лекар“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине специјалиста / специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Назив посла:

1.      Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације– 1 извршилац

     

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

 

· Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

· Обавља пријем, преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

· Спроводи процену функционалног стања пацијента које обухвата: постуру, ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и снагу мишића по ММТ, рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере, стање периферне цирклације, тест активности дневног живота, подоскопију, плантограм

· Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

· Обавља превентивне прегледе деце у предшколским и школским установама и ради на здравственом просвећивању

· Организује и спроводи прописане систематске прегледе

· Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

· Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

· Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима

· Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

· Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности

· Даје стручно мишљење по захтеву, код одређених случајева болести и повреда, код упућивања пацијената на лекарску и инвалидску комисију, код остваривање права пацијента за помоћ и негу другог лица, као и мишљење за прописивање ортопедских помагала.

· Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

· Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

· Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

· Може спроводити активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;

· Предлаже мере за унапређење стручног рада и побољшања ефикасности у раду.

· Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника;

· Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Шефу одељења и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

      · на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

      · на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

      · стручни испит;

      · лиценца;

      · специјалистички испит;

      · познавање рада на рачунару

      · најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине специјалиста / специјалиста оториноларингологије

Назив посла:

1.      Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије – 1 извршилац

           

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

§ Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

§ Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници

§ Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

§ Обавља систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха мале и предшколске деце.

§ Учествује у посебним програмима(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ Спроводи основне дијагностичке процедуре као што су: отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, индиректна епифарингоскопија, индиректна ларингоскопија, ултразвучну дијагностику.

§ Обавља тестове функције чула слуха (аудиометрију, тимпанометрију, тоналну лиминарну аудиометрију са тумачењем налаза, импеданцметрију са стабедијалним рефлексом и сл.) и чула равнотеже (Ромберг-ов тест, испитивање вестибуларне функције и сл.).

§ Врши инцизију, дренажу, аспирацију , екцизију и каутеризацију предела уха, носа и ждрела, вађење страног тела из носа и спољашњег ушног канала и ждрела, апликацију лека у нос и ухо, превијање, заустављање површинског крварења, предњу тампонаду носа.

§ Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

§ Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

§ Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

§ Упућује пацијенте на додатне дијагностичке прегледе у установу и ван ње као и на стационарно лечење.

§ Ради прегледе професионалних возача уз аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења по ФС.

§ Може спроводити  и активности стручног усавршавања у оквиру своје  специјализације;

§ Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

§ Учествује у едукацији пацијената у терапијске сврхе.

§ Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији,  као и здравствених  радника и сарадника;

§ Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

§ Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§  на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§  на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација изоториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине специјалиста / специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Назив посла:

1.      Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације– 1 извршилац

     

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

 

· Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

· Обавља пријем, преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

· Спроводи процену функционалног стања пацијента које обухвата: постуру, ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и снагу мишића по ММТ, рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере, стање периферне цирклације, тест активности дневног живота, подоскопију, плантограм

· Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

· Обавља превентивне прегледе деце у предшколским и школским установама и ради на здравственом просвећивању

· Организује и спроводи прописане систематске прегледе

· Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

· Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

· Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима

· Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

· Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности

· Даје стручно мишљење по захтеву, код одређених случајева болести и повреда, код упућивања пацијената на лекарску и инвалидску комисију, код остваривање права пацијента за помоћ и негу другог лица, као и мишљење за прописивање ортопедских помагала.

· Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

· Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

· Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

· Може спроводити активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;

· Предлаже мере за унапређење стручног рада и побољшања ефикасности у раду.

· Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника;

· Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Шефу одељења и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

      · на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

      · на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

      · стручни испит;

      · лиценца;

      · специјалистички испит;

      · познавање рада на рачунару

      · најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Финансијско – рачуноводствени аналитичар

Назив посла:

 

1.      Финансијско – рачуноводствени  аналитичар – 1 извршилац

 

            Опис посла:

·  планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

·  развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;

·  развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;

·  прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених

·  питања из области свог рада;

·  израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;

·  даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

·  припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

·  контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;

·  контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;

·  контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;

·  прати усаглашавање потраживања и обавеза.

·  израда финасијског  плана у сарадњи са начелником одељења и праћење његове реализације,

·  сачињава периодичне и годишњи финансијски извештај,

·  у сарадњи са начелником одељења анализира приходе и расходе, фактурисану и наплаћену реализацију, наменско трошење средстава,

·  координира рад на изради плана потрошног материјала са корисницима по изворима финасирања, као и збирне потребе ради сачињавања годишњег плана набавки, 

·  ради праћења реализације уговора сачињава спискове потрошног материјала који се достављају магационерима,

·  учествује у изради годишњег плана набавки, уноси податке у  електронску апликацију за планирање набавки и квартално извештавање о извршењу плана набавки,

·  уноси финансијске податке у образац за покретање поступка набавке,

·  сачињава измене ценовника за медицину рада,

·  сарађује на контроли података са надлежним службама РФЗО, по потреби сачињава извештаје и табеле са економским подацима за надлежне инспекцијске и друге државне органе,

·  води интерну евиденцију исплата плата и превоза,

·  води евиденцију преноса  средстава РФЗО по наменама из годишњег уговора,

·  учествује у изради Образца ГО-5,

·  учествује у анализи годишњег коначног обрачуна по уговору са РФЗО,

·  дневно праћење извода са рачуна Дома здравља,

·  мења начелника одељења у његовом одсуству .

 

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

·  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

·  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

·  знање рада на рачунару;

·  најмање три године радног искуства.

 

            Начин заснивања радног односа: на одређено време.

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс  –  Финансијско – рачуноводствени  аналитичар – 1 извршилац.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

                                                                        Медицинска сестра/техничар у амбуланти

Медицинска сестра/техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време до истека породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и евентуално посебне неге детета запослене у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

 

Опис посла:

·  у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

·  припрeмa пацијента зa дијагностичко терапијске прoцeдурe;

§ припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

·  обавља послове функционалне диjaгнoстике (ЦТГ, EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др ) и врши антропометријска мерења и мерење тензије;

·  врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

·  правилно одлаже медицински отпад;

§ спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;

§ обавља пријем и тријажу пацијената и заказује посете;

§ спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;

·  фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО у складу са номенклатуром;

§ исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;

§ заказује превентивне и куративне прегледе;

§ врши контролу хигијене простора;

·  формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

·  наплаћује партиципацију и по потреби посла и по налогу непосредног и/или вишег руководиоца ради на инфопулту Дома здравља;

·  обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

·  за свој рад одговоран је Одговорној медицинској сестри/техничару амбуланте и/или Главној медицинској сестри/техничару службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање:

·         средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  познавање рада на рачунару.

§  најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

           

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

· Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

· Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем односно вишем образовању

· Копија лиценце

· Копија доказа о радном искуству

            

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Медицинска сестра – техничар у амбуланти.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Назив посла:

 

Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

 

            Опис посла:

 • • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
 • • одржава хигијену у административним просторијама;
 • • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
 • • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.
 • • свакодневно спремање, прање и чишћење санитарних просторија и вођење евиденције о времену чишћења,
 • • генерално спремање, прање и чишћење једном месечно, а по потреби и чешће,
 • • сакупља комунално смеће из свих просторија и односи на за то предвиђено место за одлагање,
 • • свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места,
 • • одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о времену чишћења,
 • • провера и допуна средстава за прање руку и тоалет папира у санитарним просторијама,
 • • пријављивање руководиоцу неисправности водоводних и канализационих уређаја и инсталација у санитарним чворовима,
 • • старање се о исправности опреме и уређаја  за одржавање хигијене,
 • • требовање материјала за одржавање хигијене,
 • • евидентирање утрошка потрошног материјла за одржавање хигијене, сапуна и тоалет папира,
 • • дужан/а је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите,
 • • обавља послове на прању и одржавању лабораторијског посуђа (врши деконтаминацију, прање и стерилизацију)  као и сушење лабораторијског посуђа,
 • • врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;
 • • врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;
 • • одржава хигијену радних површина у лабораторији;
 • • на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији.
 • • припрема лабораторијско  посуђе и материјал за прање,
 • • пере лабораторијско посуђе и материјал,
 • • врши дезинфекцију лабораторијског посуђа и материјала,
 • • припрема лабораторијско посуђе и материјал за стерилизацију,
 • • обавља стерилизацију лабораторијског посуђа и материјала у сувом стерилизатору,
 • • води евиденцију о обављеној стерилизацији,
 • • врши дестилацију воде,
 • • требује средства за прање посуђа,
 • • дужан је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите,
 • • по потреби обавља послове хигијеничара.
 • • доноси потрошни материјал из магацина,
 • • по потреби обавља  курирске послове,
 • • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • • за свој рад одговоран је Начелнику одељења и/или вишем руководиоцу.

 

 

            Услови:

 

            - Завршено основно образовање

 

            Начин заснивања радног односа: на одређено време до повратка запосленог са приврмене спречености за рад

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

               • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

                 Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије:

 • • Превенира, дијагностикује и лечи болести и друге менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • • Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима;
 • • У оквиру психијатријског прегледа обавља разговор са болесником или пратиоцем, спроводи психијартријски интервју, општи клинички преглед, испитује стање психичких функција, поставља радну или коначну дијагнозу и одређује терапију;
 • • Обавља индивидуални и групну психотерапију
 • • Обавља саветодавни рад са пацијентима и са члановима породице пацијената оболелих како од акутних тако и од хроничних прогредијентних психијатријских обољња и болести зависности;
 • • Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • • Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • • Даје стручно мишљење по захтеву, код одређених случајева болести и повреда, код упућивања пацијената на лекарску и инвалидску комисију, код остваривање права пацијента за помоћ и негу другог лица, као и мишљење за прописивање ортопедских помагала;
 • • Обавља предходне, периодичне и систематске прегледе са оценом радне способности;
 • • Члан је тима при оцени радне способности за рад на висини, дубини, управљању моторним возилима, рад на пловним објектима, ношење ватреног оружја и другим радним местима са повећаним ризиком;
 • • Обавезан је члан Лекарске комисије за возаче;
 • • Учествује у Комисијама за професионалну оријентацију деце и омладина где су потребни посебни захтеви;
 • • Обавља прегледе и даје мишљење о способности за усвајање детета, старатељство, склапање брака између малолетних лица и сл.;
 • • Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • • Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • • Може спроводити активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;
 • • Учествује у едукацији студената, лекара на стажу, лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника;
 • • Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију
 • • Oбавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • • За свој рад одговоран је Шефу одељења и/или Начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

 • • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • • стручни испит;
 • • лиценца;
 • • специјалистички испит;
 • • познавање рада на рачунару
 • • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • ·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • ·         копију дипломе о завршеном високом образовању
 • ·         копију уверења о положеном стручном испиту
 • ·         копију важеће лиценце
 • ·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

          

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

§ Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

§ Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници

§ Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

§ Обавља систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха мале и предшколске деце.

§ Учествује у посебним програмима(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ Спроводи основне дијагностичке процедуре као што су: отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, индиректна епифарингоскопија, индиректна ларингоскопија, ултразвучну дијагностику.

§ Обавља тестове функције чула слуха (аудиометрију, тимпанометрију, тоналну лиминарну аудиометрију са тумачењем налаза, импеданцметрију са стабедијалним рефлексом и сл.) и чула равнотеже (Ромберг-ов тест, испитивање вестибуларне функције и сл.).

§ Врши инцизију, дренажу, аспирацију , екцизију и каутеризацију предела уха, носа и ждрела, вађење страног тела из носа и спољашњег ушног канала и ждрела, апликацију лека у нос и ухо, превијање, заустављање површинског крварења, предњу тампонаду носа.

§ Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

§ Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

§ Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

§ Упућује пацијенте на додатне дијагностичке прегледе у установу и ван ње као и на стационарно лечење.

§ Ради прегледе професионалних возача уз аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења по ФС.

§ Може спроводити  и активности стручног усавршавања у оквиру своје  специјализације;

§ Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

§ Учествује у едукацији пацијената у терапијске сврхе.

§ Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији,  као и здравствених  радника и сарадника;

§ Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

§ Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§  на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§  на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација изоториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Виша медицинска сестра – техничар у амбуланти

Назив посла:

Виша медицинска сестра – техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства, одсуства ради неге детета или евентуално посебне неге детета у Служби за специјслистичко – консултативне делатности

Опис посла:

• спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

• сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у заједници;

• обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

• кoнтинуирaно спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

• требује медицински, санитетски и пoтрoшни мaтeриjaл зa службу;

• контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

• спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;

• обавља пријем и тријажу пацијената, заказује посете;

• учествује у изради извештаја о раду;

• обавља специјализоване послове здравствене неге и функционалног испитивања: спирометрија, екг, постављање холтера екг - а и холтера – та, аудиометријска и тимпанометријска испитивања,  лаважа уха, аспирација секрета из носа по Проетз - у, примена аеросол терапије, фокометрија , кераторефрактометрија, спровођење медикације, самостално обавља превијање и тоалету ране болесника и сл;

• на одељењу психијатрије и менталног здравља води посебно рачуна и посвећује посебну пажњу корисницима услуга;

• врши контролу примене принципа асепсе и антисепсе и хигијене просторија;

• контролише рокове трајања лекова и материјала у служби;

• контролише рад радника на одржавању хигијене;

• спроводи здравствено - васпитни рад у оквиру тимског рада;

• формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

• наплаћује партиципацију;

• фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО-у у складу са номенклатуром;

• исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настала личном грешком приликом уноса

• обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

• за свој рад одговоран је Одговорној сестри одељења и/или Главној сестри службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

        • на основним студијама првог степена (струковне /академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

        • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити /искуство:

• стручни испит;

• лиценца;

• познавање рада на рачунару.

• најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре/техничара;

           

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

• Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

• Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем односно вишем образовању

• Копија лиценце

• Копија доказа о радном искуству

                    

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Виша медицинска сестра – техничар у амбуланти.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар

Назив посла:

 • Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле на одређено време – 1 извршилац, до повртака запoслене са боловања у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.


Опис посла

• превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

• организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

• ради у превентивним саветовалиштима;

• организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

• учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

• обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

• обавља ултразвучне прегледе по потреби

• прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

• даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

• збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

• спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

• учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

• обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  

• учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији

• обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

• за свој рад одговоран је Шефу амбуланте и/или Начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

·         на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште  медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

·         на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Доктор медицине изабрани лекар“ или ,,Конкурс - Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.Доктор медицине изабрани лекар

Назив посла:

 • Доктор медицине изабрани лекар на одређено време - 1 извршилац, до повртака запoслене са породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и евентуално посебне неге детета у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.


Опис послова за доктора медицине изабраног лекара

• превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

• организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање деце на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

• ради у превентивним саветовалиштима;

• организује и спроводи прописане систематске и скрининг прегледе;

• учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

• обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад родитеља болесног детета;

• прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

• даје оцену о здравственом стању детета и упућује родитеље на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

• збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

• учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

• обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

• обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца;

• за свој рад одговоран је начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

•  на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

• на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

Додатна знања/испити/радно искуство

• стручни испит;

• лиценца;

• познавање рада на рачунару

• најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља. Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају и непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Референт за правне, кадровске и административне послове.Референт за правне, кадровске и административне послове

Референт за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац


Опис посла

· пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.;

· прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

· врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

· издаје одговарајуће потврде и уверења;

· води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

· обавља административне послове из области имовинско - правних послова;

· врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

· обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

· води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

· врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

· пружа подршку припреми и одржавању састанака;

· припрема и умножава материјал за рад;

· води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

· води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.

· води евиденцију о коришћењу годишњих одмора,

· води матичну књигу радника,

· учествује у изради уговора о раду и анкеса уговора о раду,

· израђује све врсте решења и других аката из домена радних односа,

· издаје уверења и потврде запосленима (на лични захтев и захтев овлашћених органа),

· покреће захтеве за доделу и израду лекарских штамбиља,

· покреће захтеве за издавање нових здравствених књижица за запослене и чланове породиице запослених,

· доставља податке о стање кадрова Градском заводу за јавно здравље,

· доставља податке о стање кадрова РФЗО-у за уговарање,

· врши обрачун радног стажа ради исплате јубиларних награда запосленима,

· врши обрачун радног стажа запосленима ради пензионисања и попуњава обрасце за пензионисање

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Начелнику одељења и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема /образовање

· средње образовање.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

· знање рада на рачунару

    

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         Копија дипломе средње школе.

·         Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају и непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Референт за правне, кадровске и административне послове.Самостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки

Самостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки – 1 извршилац.


Опис посла:

· прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

· учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;

· учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;

· учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и

· спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

· учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

· припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

· води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

· израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;

· припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

· стара се о примени законских  прописа који се односе на делатност Дома здравља, 

· заступа Дом здравља по овлашћењу директора,

· предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,

· правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,

· даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,

· стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,

· прати законске и друге прописе,

· ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,

· на основу овлашћења задужен је за поступање по Закону о слободном приступу информација,

· обавља консултације са инспекцијом рада и осталим органима и организацијама,

· даје правне савете радницима ради остваривања права из радног односа,

· стара се о правилном коришћењу потрошног материјала, коришћењу и чувању опреме и инвентара којом непосредно руководи,

· припрема анализе из домена кадровских и радних односа за потребе органа управљања Дома здравља,

· учествује у изради  нормативних аката Дома здравља,

· по потреби присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Дома здравља,

· стара се за обављање техничких послова у вези са радом органа и комисија Дома здравља,

· води поступак због нанете материјалне штете Дому здравља од стране радника и пацијената,

· обавља најсложеније послове из делокруга јавних набавки,

· израђује извештаје и друге аналитичко стручне материјале и акте за потребе надлежних органа, прати прописе из области јавних набавки и стара се о њиховом благовременом спровођењу,

· прати стручну праксу из области јавних набавки,

· спроводи најсложеније поступке јавних набавки,

· утврђује усклађеност са годишњим планом набавке,

· утврђује одговарајући поступак јавне набавке у складу са предметом набавке,

· члан је комисија за јавне набавке,

· учествује у изради конкурсне  документације у складу са Законом о јавним набавкама,

· прикупља документацију за достављање Комисији за заштиту права, 

· сачињава предлоге уговора за спроведене поступке јавних набавки,

· врши контролу сачињених извештаја у складу са прописима о јавним набавкама,

· стара се о правилном поступању, евиденцији, одлагању и чувању документације из поступака јавних набавки.

· припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

· прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

· спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

· контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

· прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

· припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада

· обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца

· за свој рад одговоран је Начелнику одељења и/или Помоћнику директора за немедицинске послове и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

· на основним академским студијама из области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

· на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

· знање рада на рачунару

· најмање три године радног искуства

 

Начин заснивања радног односа:

- на одређено време уз пробни рад

 

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

· Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

· Диплома/Уверење о завршеном Правном факултету

· Доказ о радном искуству

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000