Конкурси за посаоВиши радиолошки теничар 22.03- 30.30.2016


Број: 945/3

Датум: 22.03.2016.На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Закључка 51 Број 112-2763/2015 од 13.03.2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља број 112-01-290/2015-02, одлуке директора Дома здравља „Стари град“ о потреби заснивања радног односа, број 945/1 од 07.03.2016. године  


Дом здравља „Стари град“

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Оглас се расписује за пријем у радни однос:

 1. Виши радиолошки теничар  1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом уз пробни рад у трајању од 3 месеца


Услови за подношење пријаве :

 • Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме;

 • Положени  стручни испит;

 • Лиценца надлежне коморе за обављање послова;


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих документа:

 • Уверење ( потврду) о завршеној Вишој медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме

 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у комору

 • Уверење да кандидат није осуђиван

 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 

 • Копија личне карте

 • Уверење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Кратка биографија


Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Критеријуми за прије кандидата у радни однос дефинисани су Правилником о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/2 од 02.07.2015. године.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.


Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Стари град“ у приземљу, улица Симина бр. 27, Београд.


Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.


Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не доставља се уз пријаву).


Пријаве на оглас могу се поднети лично - VII спрат, Писарница Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, Београд, сваког радног дана од 8.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом на наведену адресу.Прим. др Весна Јањушевић

директоркаВиши радиолошки теничар

ОГЛАС ЗА ПОСАО 

http://www.nsz.gov.rs/   ( pretraga 1. medicina i farmacija   2. viša škola   3. Beograd )

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=253На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Закључка 51 Број 112-2763/2015 од 13.03.2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља број 112-01-290/2015-02, одлуке директора Дома здравља „Стари град“ о потреби заснивања радног односа  


Дом здравља „Стари град“

ПОНОВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


 1. Виши радиолошки теничар  1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом уз пробни рад у трајању од 3 месецаУслови за подношење пријаве :

 • Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме;

 • Положени  стручни испит;

 • Лиценца за обављање послова надлежне коморе;


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих документа:

 • Уверење ( потврду) о завршеној Вишој медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме

 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у комору

 • Уверење да кандидат није осуђиван

 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 

 • Копија личне карте

 • Уверење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Кратка биографија


Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).


Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Критеријуми за прије кандидата у радни однос дефинисани су Правилником о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“.


Кандидати који доставе документацију наведену у огласу ће бити позвани на разговор.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.


Кандидати који су већ поднели документацију по раније расписаном огласу могу поднети нову пријаву, уз допуну документације коју нису раније доставили.


Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Стари град“ у приземљу, улица Симина бр. 27, Београд.


Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.


Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не доставља се уз пријаву).


Пријаве на оглас могу се поднети лично - VII спрат, Писарница Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, Београд, сваког радног дана од 8.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом на наведену адресу.


Директор Дома здравља „Стари град“


Прим. др Весна ЈањушевићНа основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Закључка 51 Број 112-2763/2015 од 13.03.2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља број 112-01-290/2015-02, одлуке директора Дома здравља „Стари град“ о потреби заснивања радног односа  


Дом здравља „Стари град“

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


 1. Виши радиолошки теничар  1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом уз пробни рад у трајању од 3 месецаУслови за подношење пријаве :

 • Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме;

 • Положени  стручни испит;

 • Лиценца за обављање послова надлежне коморе;

 • Здравствена способност за рад у зони зрачења.


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих документа:

 • Уверење ( потврду) о завршеној Вишој медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме

 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у комору

 • Потврду/уверење о оспособљености за рад на мамографу

 • Уверење да кандидат није осуђиван

 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 

 • Копија личне карте

 • Уверење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Кратка биографија


Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).


Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Критеријуми за прије кандидата у радни однос дефинисани су Правилником о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“


Кандидати који испуњавају услове из огласа ће бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.


Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Стари град“ у приземљу, улица Симина бр. 27, Београд.


Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.


Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не доставља се уз пријаву).


Пријаве на оглас могу се поднети лично - VII спрат, Писарница Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, Београд, сваког радног дана од 8.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом на наведену адресу.


Директор Дома здравља „Стари град“


Прим. др Весна ЈањушевићStručni saradnik za javne nabavke

Dom zdravlja "Stari grad" | Pravo

 Dom zdravlja "Stari grad" Beograd

Rok va�enja
26.04.2013.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd
Vrsta radnog odnosa / anga�ovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B - Po�eljno
Napomena

Дом здравља “Стари град” 
Симина 27, 11000 � еоград 
� рој: 1904/1 
Датум: 18.04.2013.год. 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) и Одлуке директора Дом здравља “Стари град” број 1904 од 18.04.2013. године, расписује се: 

ОГЛАС 


За пријем у радни однос на одре� ено време, 

Стручнoг сарадника за јавне набавке (дипломирани правник) – 1 извршилац, са пуним радним временом 


Услови за заснивање радног односа: 

� СС – VII степен стручне спреме, � исока стручна спрема – Правни факултет 

најмање једна година радног искуства на пословима јавних набавки 

напредно познавање рада на програмима из Microsoft Office пакета (Word, Excel, Access...) 

Радни однос се заснива на одре� ено време до девет месеци трајања. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: 

Фотокопију дипломе, 

Фотокопију радне књижице, 

Фотокопију личне карте или одштампане податке са биометријске личне карте, 

Кратку биографију. 


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 

Пријаве се подносе у затвореним ковертама писарници поштом или лично на адресу: Дом здравља “Стари град”, Симина 27, � еоград-Стари град, уз напомену "пријава на оглас", са наво� ењем радног места за које се конкурише. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

______________________________ 
ДИРЕКТОР ДЗ “Стари град” 
Прим, др Гордана Драгашевић 
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine