Конкурси за посаоДоктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

            Опис посла:

·  дијагностикује болести, повреде и друге поремећаје коришћењем специјализованих дијагностичких, медицинских техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине о чему води прописану медицинску документацију;

·  обавља послове радиолошке  дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

·  обавља радиолошку дијагностику плућа и срца, трахеје и праназалних шупљина, мастоидних наставака, пирамиде темпоралне кости, носних костију и фацијалног масива, коштано-зглобног система (екстремитети, кранијум, грудни кош, кичмени стуб и карлица)

·  обавља радиоскопски преглед грудног коша

§ обавља нативну радиографија абдомена и  уротракта

·  обавља  радиоскопски прегледи акта гутања, једњака, желуца и дуоденума са контрастом и циљане радиографије

·  обавља нативну мамографију дојки у два правца (скрининг мамографија, дијагностичка мамографија)

§ обавља ултразвучни прегледи абдомена, уротракта, дојки, меких ткива врата и колор доплер прегледи крвних судова

§ учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

·  учествује у едукацији студената , лекара на стажу и лекара на специјализацији

·  обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад

 

            Услови:

·         Стручна спрема/образовање

·         Високо образовање:

·         на интегрисаним академским студијама, из области медицине  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

·         на основним студијама у трајању од најмање пет година из области медицине по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

Додатна знања/испити/радно искуство

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         специјалистички испит;

·         познавање рада на рачунару

·         најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

     Начин заснивања радног односа: на одређено време ради замене одсутног запосленог

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копија дипломе о завршеном Медицинском факултету 

·         копија уверења о положеном стручном испиту;

·         копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање. Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

Пријаве трају до 18.03.2022

На сва питања позовите 011/3215-729Самостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки – 1 извршилац.

            Општи/типични опис посла:

Општи / типични опис посла

        прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

        учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;

        учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;

        учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и

        спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

        учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

        припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

        води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

        израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;

        припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

        стара се о примени законских  прописа који се односе на делатност Дома здравља, 

        заступа Дом здравља по овлашћењу директора,

        предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,

        правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,

        даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,

        стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,

        прати законске и друге прописе,

        ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,

        на основу овлашћења задужен је за поступање по Закону о слободном приступу информација,

        обавља консултације са инспекцијом рада и осталим органима и организацијама,

        даје правне савете радницима ради остваривања права из радног односа,

        стара се о правилном коришћењу потрошног материјала, коришћењу и чувању опреме и инвентара којом непосредно руководи,

        припрема анализе из домена кадровских и радних односа за потребе органа управљања Дома здравља,

        учествује у изради  нормативних аката Дома здравља,

        по потреби присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Дома здравља,

        стара се за обављање техничких послова у вези са радом органа и комисија Дома здравља,

        води поступак због нанете материјалне штете Дому здравља од стране радника и пацијената,

        обавља најсложеније послове из делокруга јавних набавки,

        израђује извештаје и друге аналитичко стручне материјале и акте за потребе надлежних органа, прати прописе из области јавних набавки и стара се о њиховом благовременом спровођењу,

        прати стручну праксу из области јавних набавки,

        спроводи најсложеније поступке јавних набавки,

        утврђује усклађеност са годишњим планом набавке,

        утврђује одговарајући поступак јавне набавке у складу са предметом набавке,

        члан је комисија за јавне набавке,

        учествује у изради конкурсне  документације у складу са Законом о јавним набавкама,

        прикупља документацију за достављање Комисији за заштиту права, 

        сачињава предлоге уговора за спроведене поступке јавних набавки,

        врши контролу сачињених извештаја у складу са прописима о јавним набавкама,

        стара се о правилном поступању, евиденцији, одлагању и чувању документације из поступака јавних набавки.

        припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

        прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

        спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

        контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

        учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

        прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

        припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачуна;

- најмање три године радног искуства.

 

Начин заснивања радног односа:

- на неодређено време

 

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

          Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

          Диплома/Уверење о завршеном Правном факултету

          Доказ о радном искуству

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.Виша медицинска сестра-техничар 

             Опис посла:

·         планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију и евиденције;

·         спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

·         сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у заједници;

·         обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

·         кoнтинуирaно спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

·         требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу;

·         контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

·         спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;

·         обавља пријем и тријажу пацијената, заказује посете;

·         спроводи здравствено - васпитни рад у оквиру тимског рада;

·         по потреби учествује у превентивним активностима Дома здравља;

·         врши контролу хигијене просторија;

·         припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

·         обавља послове функционалног испитивања: екг и сл;

·         формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

·         наплаћује партиципацију;

·         фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО-у у складу са номенклатуром;

·         исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настала личном грешком приликом уноса;

·         обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

                     

Услови:

·         Високо образовање:

·         на основним студијама првог степена ( струковне /академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

·         на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару.

·         најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре/техничара;

 

     Начин заснивања радног односа: на неодређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копија дипломе; 

·         копија уверења о положеном стручном испиту;

·         копија лиценце/решења о лиценци од  Коморе медицинских сестара/техничара

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“, код Националне службе за запошљавање и сајту www.infostud.com. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 05.03.2022

На сва питања позовите 011/3215-729Финансијско-рачуноводствени аналитичар

Финансијско-рачуноводствени аналитичар

            Опис посла:

·         планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

·         развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;

·         развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;

·         прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених

·         питања из области свог рада;

·         израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;

·         даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

·         припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

·         контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;

·         контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;

·         контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;

·         прати усаглашавање потраживања и обавеза.

·         израда финасијског  плана у сарадњи са начелником одељења и праћење његове реализације,

·         сачињава периодичне и годишњи финансијски извештај,

·         у сарадњи са начелником одељења анализира приходе и расходе, фактурисану и наплаћену реализацију, наменско трошење средстава,

·         координира рад на изради плана потрошног материјала са корисницима по изворима финасирања, као и збирне потребе ради сачињавања годишњег плана набавки, 

·         ради праћења реализације уговора сачињава спискове потрошног материјала који се достављају магационерима,

·         учествује у изради годишњег плана набавки, уноси податке у  електронску апликацију за планирање набавки и квартално извештавање о извршењу плана набавки,

·         уноси финансијске податке у образац за покретање поступка набавке,

·         сачињава измене ценовника за медицину рада,

·         сарађује на контроли података са надлежним службама РФЗО, по потреби сачињава извештаје и табеле са економским подацима за надлежне инспекцијске и друге државне органе,

·         води интерну евиденцију исплата плата и превоза,

·         води евиденцију преноса  средстава РФЗО по наменама из годишњег уговора,

·         учествује у изради Образца ГО-5,

·         учествује у анализи годишњег коначног обрачуна по уговору са РФЗО,

·         дневно праћење извода са рачуна Дома здравља,

·         мења начелника одељења у његовом одсуству .

 

            Услови:

·         Стручна спрема / образовање:

            Високо образовање:

·         на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

·         на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

            Додатна знања /испити / радно искуство

            - знање рада на рачунару

            - најмање три године радног искуства.

     Начин заснивања радног односа: на неодређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         Копија дипломе факултета економске струке.

·         Доказ о радном искуству у струци.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање. Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима

Пријаве трају до 22.02.2022


На сва питања позовите 011/3215-729Доктор денталне медицине

Доктор денталне медицине

            Опис посла:

§ Дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

§ Збрињава хитна стања у области стоматологије

§ Упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије  и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

§ Упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

§ По потреби одлази у кућне посете ради пружања помоћи непокретним и тешко покретним пацијентима

§ Прописује лекове и адекватну медицинску терапију у складу са потребама пацијената

§ Одговоран је за уредно вођење прописане документације, евиденције и извештаја;

§ Учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

§ Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

§ Обавља и све друге послове доктора стоматологије за које је оспособљен  и  може да их обавља у складу са потребама посла на основу  налога непосредног руководиоца           

            Услови:

·         Стручна спрема / образовање:

            Високо образовање:  на интегрисаним академским студијама из области стоматологије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару;

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије;

     Начин заснивања радног односа: на неодређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

 • копија дипломе о завршеном Стоматолошком факултету; 
 • копија уверења о положеном стручном испиту;
 • копија лиценце/решења о лиценци

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање. Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима

Пријаве трају до 22.02.2022


На сва питања позовите 011/3215-729
Ј А В Н И    О Г Л А СНазив посла:


- Лабораторијски техничар - 2 извршиоца

Опис посла:

врши узорковање биолошког материјала у дому здравља и на терену, припрема узорке, реагенсе и обавља испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију и евиденције; врши означавање и разврставање узорака, региструје узорке у протокол, заводи резултате анализа и преписује их у формуларе за издавање резултата по потреби; одговара за поштовање процедура за рад; послове обавља под стручним надзором фармацеута или специјалисте за медицинску биохемију; обавља пријем пацијената по потреби; користи службено возило за рад на терену по потреби; формира радни распоред у интегрисаном здравственом информационом систему наплаћује партиципацију; придржава се мера заштите на раду; фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО-у у складу са номенклатуром; исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настале личном грешком приликом уноса; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.


Услови:


Стручна спрема/образовање:

средње образовање


Додатна знања / испити /искуство:

стручни испит;

лиценца;

познавање рада на рачунару

најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара;


Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: Пуно радно време.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

 • копија сведочанства средњег образовања;

 • копија уверења о положеном стручном испиту;

 • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Рок за пријаву кандидата је 17.01.2022. године.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – лабораторијски техничар“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.
Ј А В Н И    О Г Л А СНазив посла:


- Зубни техничар

Опис посла: израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију и евиденције; припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада; сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде; репарише протетску надокнаду, израђује радне и студијске моделе на основу функционалних и других отисака; врши моделирање протеза; обавља топљење, ливење, обраду и полирање и друге поступке при изради одговарујућег рада; израђује мобилне протетске радове за децу; обавља обраду и полирање и друге поступке при изради одговарујућег рада; врши евиденцију пријема и тока извођења радова и доставља одговарајуће извештаје; израда мобилних протетских радова од акрилата; чува и одржава инструменте, машине и друге уређаје, на завршетку радног времена, искључује све електричне апарате и затвара доток воде до уређаја; ради према усвојеној стручној методологији; за свој рад одговоран је стоматологу са којим непосредно сарађује, обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.


Услови:

Стручна спрема/образовање:

средње образовање


Додатна знања / испити /искуство:

стручни испит;

лиценца;

најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара;

познавање рада на рачунару.


- пожељно искуство рада на ортодонцији


Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: Пуно радно време.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

 • копија сведочанства средњег образовања;

 • копија уверења о положеном стручном испиту;

 • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Рок за пријаву кандидата је 17.01.2022. године.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – зубни техничар“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Ј А В Н И    О Г Л А С


Назив посла:


- Самостални правни сарадник – 1 извршилац.


Општи/типични опис посла:


Општи / типични опис посла

прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;

учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;

учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и

спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;

припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

стара се о примени законских прописа који се односе на делатност Дома здравља,

заступа Дом здравља по овлашћењу директора,

предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,

правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,

даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,

стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,

прати законске и друге прописе,

ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,

на основу овлашћења задужен је за поступање по Закону о слободном приступу информација,

обавља консултације са инспекцијом рада и осталим органима и организацијама,

даје правне савете радницима ради остваривања права из радног односа,

стара се о правилном коришћењу потрошног материјала, коришћењу и чувању опреме и инвентара којом непосредно руководи,

припрема анализе из домена кадровских и радних односа за потребе органа управљања Дома здравља,

учествује у изради нормативних аката Дома здравља,

по потреби присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Дома здравља,

стара се за обављање техничких послова у вези са радом органа и комисија Дома здравља,

води поступак због нанете материјалне штете Дому здравља од стране радника и пацијената,

обавља најсложеније послове из делокруга јавних набавки,

израђује извештаје и друге аналитичко стручне материјале и акте за потребе надлежних органа, прати прописе из области јавних набавки и стара се о њиховом благовременом спровођењу,

прати стручну праксу из области јавних набавки,

спроводи најсложеније поступке јавних набавки,

утврђује усклађеност са годишњим планом набавке,

утврђује одговарајући поступак јавне набавке у складу са предметом набавке,

члан је комисија за јавне набавке,

учествује у изради конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама,

прикупља документацију за достављање Комисији за заштиту права,

сачињава предлоге уговора за спроведене поступке јавних набавки,

врши контролу сачињених извештаја у складу са прописима о јавним набавкама,

стара се о правилном поступању, евиденцији, одлагању и чувању документације из поступака јавних набавки.

припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.


Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачуна;

- најмање три године радног искуства.


Начин заснивања радног односа:

- на одређено време


Радно време: Пуно радно време.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

 • Диплома/Уверење о завршеном Правном факултету

 • Доказ о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

Рок за пријаву кандидата је од 27.12.2021.-04.01.2022.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.

Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 Конкурс за Доктора медицине  специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – 1 извршилац 

          Општи / типични опис посла

·         Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију,

·         Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници,

·         Спроводи процену функционалног стања пацијента које обухвата: постуру, ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и  снагу мишића по ММТ, рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере, стање периферне цирклације, тест активности дневног живота, подоскопију, плантограм,

·         Организује и спроводи прописане систематске  прегледе,

·         Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести),

·         Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује  врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде,

·         Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала,

·         Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,

·         Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је  неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе,

·         Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

·         Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,

·         Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима,

·         Учествује у едукацији  студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника,

·         Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и  њему одговара за свој рад.

            Услови:

            Стручна спрема/образовање

            Високо образовање:  

·         на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и реахабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

·         на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

            Додатна знања/испити/радно искуство

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         специјалистички испит;

·         познавање рада на рачунару

·         најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

            Начин заснивања радног односа:

            - на одређено време због замене привремено одсутног запосленог

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

·                       Диплома/уверење о завршеном Медицинском факултету

·                       Лиценца/Решење о лиценци

·                       Диплома/уверење о положеном стручном испиту

·                       Диплома/уверење о положеном специјалистичком испиту

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Пријаве трају до 15.01.2022

На сва питања позовите 011/3215-729
Конкурс  Финансијско-рачуноводствени аналитичар 

           

Општи / типични опис посла

§     планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

§     развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;

§     развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;

§     прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада;

§     израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;

§     даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

§     припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

§     контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;

§     контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;

§     контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;

§     прати усаглашавање потраживања и обавеза;

·                     израда финасијског плана у сарадњи са начелником одељења и праћење његове реализације;

·                     сачињава периодичне и годишњи финансијски извештај;

·                     у сарадњи са начелником одељења анализира приходе и расходе, фактурисану и наплаћену реализацију, наменско трошење средстава;

·                     координира рад на изради плана потрошног материјала са корисницима по изворима финасирања, као и збирне потребе ради сачињавања годишњег плана набавки; 

·                     ради праћења реализације уговора сачињава спискове потрошног материјала који се достављају магационерима;

·                     учествује у изради годишњег плана набавки, уноси податке у  електронску апликацију за планирање набавки и квартално извештавање о извршењу плана набавки;

·                     уноси финансијске податке у образац за покретање поступка набавке;

·                     сачињава измене ценовника за медицину рада;

·                     сарађује на контроли података са надлежним службама РФЗО, по потреби сачињава извештаје и табеле са економским подацима за надлежне инспекцијске и друге државне органе;

·                     води интерну евиденцију исплата плата и превоза;

·                     води евиденцију преноса средстава РФЗО по наменама из годишњег уговора;

·                     учествује у изради Образца ГО-5;

·                     учествује у анализи годишњег коначног обрачуна по уговору са РФЗО;

·                     дневно праћење извода са рачуна Дома здравља;

·                     мења начелника одељења у његовом одсуству.

            Услови:

            Стручна спрема /образовање:

            Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

            Додатна знања /испити / радно искуство

            • знање рада на рачунару;

            • најмање три године радног искуства.

            Начин заснивања радног односа:

            - на одређено време.

            - уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест) месеци.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе факултета економске струке.

·                       Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.


Пријаве трају до 02.12.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Конкурс за ИТ инжењера


Организатор инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - IT инжењер

            Врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке документације; организује, прати и учествује у извођењу радова и поправки на текућем одржавању објекта; припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности; обавља стручну анализу и израђује извештаје; прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног - дневног рада; води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система; одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне послове одржавања; обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања; припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка; требује и раздужује материјал, алат неисправне - демонтиране делове и документацију; припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција; пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; планира, сервисира и организује контролу ЛАН, телефонске и видео мреже; обавља послове везане за постављање Интернет (Web) презентације Дома здравља и редовно ажурирање података који морају бити истакнути на интернет презентацији Дома здравља;  планира и предлаже начин рада и организовања рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а; сачињава спецификацију рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а приликом набавки; формулише захтеве корисника за иновирањем/ажурирањем медицинског софтвера, софтвера за ИП видео надзор и софтвера за телефонију; планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу; сачињава месечне извештаје о кваровима на рачунарској опреми.

            Услови:

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

            Додатна знања/испити/радно искуство:

            - знање рада на рачунару;

            - најмање једна година радног искуства у струци  

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест месеци).

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

                   Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

                    Копија дипломе о завршеном високом образовању из области која одговара радном месту.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.


Пријаве трају до 02.12.2021

На сва питања позовите 011/3215-729

 Ј А В Н И    О Г Л А С

 

           Назив посла:

 

- Возач возила Б категорије 

            Општи/типични опис посла:

·  превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;

·  управља моторним возилом по налогу руководиоца;

·  води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;

·  припрема путни налог за коришћење возила;

·  одржава возила у уредном и исправном стању;

·  контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама;

·  обавља послове превоза запослених и пацијента;

·  по утврђеном распореду врши превоз пацијената на хемодијализу;

·  развози и довози  опрему и средства за рад по амбулантама;

·  води евиденције и документације о обављеном превозу и стању возила;

·  стара се о одржавању хигијене возила које користи у раду;

·  одговоран је за документацију коју користи у раду;

·  дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава за рад;

·  води евиденцију о утрошеном гориву и мазиву и другом потрошном материјалу;

·  одговоран је да службено возило које користи буде опремљена опремом која је прописана прописима о саобраћају;

·  обавештава руководиоца о потреби благовремене набавке резервних делова и потрошног материјала;

·  обавештава руковидиоца о потреби благовременог сервисирања и поправке кварова на возилима ;

·  одговоран је за одржавање чистоће и реда у гаражи у објекту у Симиној бр. 27;

·  по потреби обавља послове курира.

            Услови:

            - Завршено средње образовање.

            - Важећа возачка дозвола Б категорије

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном средњем образовању.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд.

Пријаве трају до 12.11.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 - Доктор денталне медицине

Опис посла:

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; Врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија,  - Бави се здравствено - васпитним радом; Ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;  Упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за ортодонтско збрињавање, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; Обавља преглед и лечење мање компликованих случајева за које није потребно знање лекара специјалисте Упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите; Контролише рад зубног асистента и зубног техничара;  Збрињава хитна стања у области стоматологије; Извршава Планове и Програме мера стоматолошке здравствене заштите; По потреби одлази у кућне посете ради пружања помоћи непокретним и тешко покретним пацијентима Одговоран је за уредно вођење прописане документације, евиденције и извештаја;  Одговоран је за извршење Плана рада по обиму, структури и квалитету; Обавља и све друге послове доктора стоматологије за које је оспособљен  и  може да их обавља у складу са потребама посла на основу  налога непосредног руководиоца.  

            Услови:

·         Стручна спрема / образовање:

            Високо образовање:  на интегрисаним академским студијама из области стоматологије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару;

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије;

     Начин заснивања радног односа: на одређено време до 31.12.2021.

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

 • копија дипломе о завршеном Стоматолошком факултету; 
 • копија уверења о положеном стручном испиту;
 • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

Пријаве трају до 09.11.2021

На сва питања позовите 011/3215-729 

ИТ техничар – 1 извршилац

            Општи/типични опис посла:

                Инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске мреже, штампање и другу периферну опрему, инсталира активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН, пружа упознавање са начином рада помоћу рачунара и прикључења на интернет, пружа подршку запосленима у Дому здравља у свакодневном раду, инсталира антивирусне програме, израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља друге послове на налогу непосредног руководиоца.

            Услови:

            - Завршено средње образовање

            - Најмање 6 месеци радног искуства у струци

            - Познавање рада на рачунару  

            Начин радног ангажовања: привремени и повремени послови

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем образовању.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – ИТ техничар.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Ј А В Н И    О Г Л А С  -  Спремач /спремачица

 

           Назив посла:

 

- Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

            Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, свакодневно спремање, прање и чишћење санитарних просторија и вођење евиденције о времену чишћења, генерално спремање, прање и чишћење једном месечно, а по потреби и чешће, сакупља комунално смеће из свих просторија и односи на за то предвиђено место за одлагање, свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места, одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о времену чишћења, провера и допуна средстава за прање руку и тоалет папира у санитарним просторијама,  пријављивање руководиоцу неисправности водоводних и канализационих уређаја и инсталација у санитарним чворовима, старање се о исправности опреме и уређаја  за одржавање хигијене,  требовање материјала за одржавање хигијене,  евидентирање утрошка потрошног материјла за одржавање хигијене, сапуна и тоалет папира, дужан/а је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове на прању и одржавању лабораторијског посуђа (врши деконтаминацију, прање и стерилизацију)  као и сушење лабораторијског посуђа,  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у лабораторији; на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији,  припрема лабораторијско  посуђе и материјал за прање, пере лабораторијско  посуђе и материјал, врши дезинфекцију лабораторијског посуђа и материјала, припрема лабораторијско посуђе и материјал за стерилизацију, обавља стерилизацију лабораторијског посуђа и материјала у сувом стерилизатору, води евиденцију о обављеној стерилизацији, врши дестилацију воде, требује средства за прање посуђа, дужан је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, по потреби обавља послове хигијеничара. доноси потрошни материјал из магацина, по потреби обавља  курирске послове.

            Услови:

            - Завршено основно образовање

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Спремач/Спремачица“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729

 Ј А В Н И    О Г Л А С - Возач возила Б категорије

 

           Назив посла:

 

- Возач возила Б категорије – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

·  превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;

·  управља моторним возилом по налогу руководиоца;

·  води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;

·  припрема путни налог за коришћење возила;

·  одржава возила у уредном и исправном стању;

·  контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама;

·  обавља послове превоза запослених и пацијента;

·  по утврђеном распореду врши превоз пацијената на хемодијализу;

·  развози и довози  опрему и средства за рад по амбулантама;

·  води евиденције и документације о обављеном превозу и стању возила;

·  стара се о одржавању хигијене возила које користи у раду;

·  одговоран је за документацију коју користи у раду;

·  дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава за рад;

·  води евиденцију о утрошеном гориву и мазиву и другом потрошном материјалу;

·  одговоран је да службено возило које користи буде опремљена опремом која је прописана прописима о саобраћају;

·  обавештава руководиоца о потреби благовремене набавке резервних делова и потрошног материјала;

·  обавештава руковидиоца о потреби благовременог сервисирања и поправке кварова на возилима ;

·  одговоран је за одржавање чистоће и реда у гаражи у објекту у Сминој бр. 27.

·  по потреби обавља послове курира.

            Услови:

            - Завршено средње образовање

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија сведочанстава о завршеном средњем образовању.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Возач возила Б категорије.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729IT stručnjak

 

           Назив посла:

 

- Организатор инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

            Врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке документације; организује, прати и учествује у извођењу радова и поправки на текућем одржавању објекта; припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности; обавља стручну анализу и израђује извештаје; прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног - дневног рада; води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система; одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне послове одржавања; обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања; припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка; требује и раздужује материјал, алат неисправне - демонтиране делове и документацију; припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција; пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; планира, сервисира и организује контролу ЛАН, телефонске и видео мреже; обавља послове везане за постављање Интернет (Web) презентације Дома здравља и редовно ажурирање података који морају бити истакнути на интернет презентацији Дома здравља;  планира и предлаже начин рада и организовања рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а; сачињава спецификацију рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а приликом набавки; формулише захтеве корисника за иновирањем/ажурирањем медицинског софтвера, софтвера за ИП видео надзор и софтвера за телефонију; планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу; сачињава месечне извештаје о кваровима на рачунарској опреми.

            Услови:

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

            Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачунару;

- најмање једна година радног искуства.       

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест месеци).

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном високом образовању из области која одговара радном месту.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Ј А В Н И    О Г Л А С -    Spremačica 

 

           Назив посла:

 

- Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

            Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, свакодневно спремање, прање и чишћење санитарних просторија и вођење евиденције о времену чишћења, генерално спремање, прање и чишћење једном месечно, а по потреби и чешће, сакупља комунално смеће из свих просторија и односи на за то предвиђено место за одлагање, свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места, одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о времену чишћења, провера и допуна средстава за прање руку и тоалет папира у санитарним просторијама,  пријављивање руководиоцу неисправности водоводних и канализационих уређаја и инсталација у санитарним чворовима, старање се о исправности опреме и уређаја  за одржавање хигијене,  требовање материјала за одржавање хигијене,  евидентирање утрошка потрошног материјла за одржавање хигијене, сапуна и тоалет папира, дужан/а је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове на прању и одржавању лабораторијског посуђа (врши деконтаминацију, прање и стерилизацију)  као и сушење лабораторијског посуђа,  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у лабораторији; на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији,  припрема лабораторијско  посуђе и материјал за прање, пере лабораторијско  посуђе и материјал, врши дезинфекцију лабораторијског посуђа и материјала, припрема лабораторијско посуђе и материјал за стерилизацију, обавља стерилизацију лабораторијског посуђа и материјала у сувом стерилизатору, води евиденцију о обављеној стерилизацији, врши дестилацију воде, требује средства за прање посуђа, дужан је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, по потреби обавља послове хигијеничара. доноси потрошни материјал из магацина, по потреби обавља  курирске послове.

          Услови:

            - Завршено основно образовање

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест месеци).

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Спремач/Спремачица“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Доктор медицине изабрани лекар

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

Објављен 21.09.2021 и траје до 29.09.2021          

Назив посла:

 

- Доктор медицине изабрани лекар – 4 (четири) извршиоца.

 

            Општи/типични опис посла:

            Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

            Услови:

 

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

            Додатна знања /испити / радно искуство:

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару;

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Начин заснивања радног односа: на одређено време до 31.12.2021. године

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·                       Копија уверења о положеном стручном испиту;

·                       Копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

·                       Доказ о радном искуству.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити дана 16.09.2021. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат