Конкурси за посаоApril 2021

Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

Ј А В Н И    О Г Л А С

Назив радног места:


 1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58199


 2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста психијатрије - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58200


 3. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања начелник одељења - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58206

 4. Финансијско-рачуноводствени аналитичар - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58208

 5. Самостални правни сарадник - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58211


Услови за пријаву кандидата:


1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу


Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

   • на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

   • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.


Додатна знања /испити / радно искуство

  • стручни испит;

   • лиценца;

   • специјалистички испит;

   • познавање рада на рачунару

   • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

 • копију уверења о положеном стручном испиту

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије/копија лиценце

 • потврда о радном искуству

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста психијатрије


Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

   • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

   • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.


Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;

   • лиценца;

   • специјалистички испит;

   • познавање рада на рачунару

   • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

 • копију Уверења о положеном стручном испиту

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије/копија лиценце

 • потврда о радном искуству

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


3. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања начелник одељења


Стручна спрема /образовање


 • Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања /испити / радно искуство

  • знање рада на рачунару;


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом

- диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- потврду о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


4. Финансијско-рачуноводствени аналитичар


Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;

 • најмање три године радног искуства.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом

- диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- потврду о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


5. Самостални правни сарадник


Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару

 • најмање три године радног искуства


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом

- диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- потврду о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата за: 1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу и 2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста психијатрије:


 • оцена на специјалистичком испиту

 • радно искуство у струци

 • оцена на разговору (интервју)


Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата за: 3. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања начелник одељења 4. Финансијско-рачуноводствени аналитича 5. Самостални правни сарадник:

 • школска спрема (просечна оцена и дужина студирања)

 • радно искуство у струци

 • оцена на разговору (интервју)


Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа.

Оглас објавити дана 14.04.2021. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране и исте ће бити одбачене решењем.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.


Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.
Доктор медицине
http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=57580

Медицинска сестра-техничар општег смера
http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=57583

Лабораторијски техничар


--------------------------------------------------------------------------------------

На основу Дописа Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021 године, Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 96/19 и 58/20-анекс I),  и Одлуке в.д. директора Дома здравља „Стари град“, број 784 од 18.03.2021. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс за пријем у радни однос на одређено време до 30. јуна 2021. године са пуним радним временом и објављује следећи

 

Ј А В Н И    О Г Л А С


Назив радног места:


 1. Доктор медицине – 5 извршиoцa

 2. Медицинске сестре општег смера – 3 извршиоца

 3. Лабораторијски техничар – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата:


 1. За радно место доктор медицине:

- завршен Медицински факултет, на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године,

- положен стручни испит и

- важећа лиценца


2. За радно место медицинска сестра

- IV степен стручне спреме

- завршена медицинска школа општег смера

- положен стручни испи и

- важећа лиценца


3.За радно место лабораторијски техничар

-IV степен стручне спреме

-завршена медицинска школа лабораторијског смера

-положен стручни испи и

-важећа лиценца


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона

- Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- Уверење о положеном стручном испиту

- Лиценцу или решење о упису у одговарајућу комору


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

 • просечна оцена студирања, школовања

 • дужина студирања, школовања    

 • оцена на разговору (интервју)

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли и интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.


Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.


Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.


Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 novih radnih mesta u DZSG

Ј А В Н И    О Г Л А С


Назив радног места:

 1. Доктор медицине – 5 извршилаца
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56098

 2. Дипломирани економиста – 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56109

 3. Медицинске сестре општег смера – 3 извршиоца
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56110

 4. Лабораторијски техничар – 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56111


Услови за пријаву кандидата:


 1. За радно место доктор медицине

-завршен Медицински факултет, на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године,

-положен стручни испит и

-важећа лиценца


2.За радно место дипломирани економиста

 • завршен Економски факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


3. За радно место медицинска сестра

-IV степен стручне спреме

-завршена медицинска школа општег смера

-положен стручни испи и

-важећа лиценца


4.За радно место лабораторијски техничар

-IV степен стручне спреме

-завршена медицинска школа лабораторијског смера

-положен стручни испи и

-важећа лиценца


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона

Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

Уверење о положеном стручном испиту

 • Лиценцу или решење о упису у одговарајућу комору

 • Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

 • просечна оцена студирања, школовања

 • дужина студирања, школовања    

 • оцена на разговору (интервју)


Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документика којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.


Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.


Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.


Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.


------------------


На основу Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3 кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број:120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 96/19 и 58/20-анекс I),  и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 2947/5 од 04.01.2021. године, Дом здравља  „Стари град“ обуставља се Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време до 31. марта 2021. године са пуним радним временом који је расписан 30.12.2020. године и то:ОБУСТАВЉА СЕ ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем:


 1. Радника обезбеђења, без оружја, чувар- 2 извршиоца


Оглас о обустави се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.----------------
О Г Л А С

Назив радног места:

1. Самостални правни сарадник

Услови за пријаву кандидата:
 завршен Правни факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
 најмање три године радног искуства.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:
 пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 копију дипломе о завршеном Правном факултету;
 оверану потврду/е из установа/привредног субјекта у којој кандидат ради (или у којој је радио) о
укупном радном стажу на пословима дипломираног правника.
Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног
бележника.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног правнка:
 просечна оцена студирања
 дужина студирања    
 радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним
испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)
 оцена на разговору (интервју)

Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа/привредног субјекта у којој
кандидат ради (или у којој је радио) о укупном радном стажу на пословима дипломираног правника.
У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема
искуства.

Рок за подношење пријаве је најкасније до 16.11.2020. године до 12:00 сати.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/ Огласи и конкурси здравствених
установа , на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља
„Стари град“: www.dzstarigrad.org .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас са траженим документика којима се доказује испуњавање услова за учествовање на
Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са

назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници
Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   
              
Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у
разматрање.
Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од навише 30 дана од
дана завршетка конкурса.
Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском
поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни
однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.специјалиста дечије и превентивне стоматологије

Број: 1471/К-О

Датум: 02.09.2020.


На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-4202/2020 од 05.06.2020. године, члана 7 Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 96/19), члана 7 Правилника о поступку и критеријумина за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/3 од 05.06.2019. године и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 1471/О од  01.09.2020. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време за 3 (три) извршиоца са пуним радним временом и објављује следећи

    О Г Л А С

Назив радног места:

 1. специјалиста дечије и превентивне стоматологије – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • завршен Стоматолошки факултет, VII 1 степен стручне спреме

 • положен специјалистички испит

 • лиценца за рад

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету; 

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издате од  Стоматолошке коморе Србије/копија лиценце

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима специјалисте дечије и превентивне стоматологи.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати за радно место доктор денталне медицине специјалиста дечије и превентивне стоматологије су:

 1. оцена на специјалистичком испиту

 2. дужина радног искуства у струци

3. оцена на разговору (интервју)


Назив радног места

2. дипломирани правник – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата за радно место дипломирани правник:

 • завршен Правни факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 • положен стручни испит за службеника за јавне набавке;

 • најмање три године радног искуства.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Правном факултету; 

 • копија лиценце за службеника за јавне набавке

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног правника.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног правнка:

-  просечна оцена студирања

-  дужина студирања    

- радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)

- оцена на разговору (интервју)


Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног правника.

У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.

У случају да два или више кандидата остваре исти број бодова, предност ће бити дата кандидату који има положем стручни/државни испит/правосудни испит..Назив радног места:

3. дипломирани економиста- интерни ревизор – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата за радно место дипломирани економиста- интерни ревизор:

 • завршен Економски факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 • положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору;

 • најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводстевно-финансијским пословима.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Економском факултету; 

 • копија лиценце за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном искуству на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводстевно-финансијским пословима.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног економисте-интерног ревизора

-  просечна оцена студирања

-  дужина студирања    

- радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)

- оцена на разговору (интервју)


У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.


Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, а најкасније до 18.09.2020. године до 12:00 сати.


Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас се достављају на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос, или директно на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.


Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.


Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.


Прим. др Весна Јањушевић

в. д. директораДипломирани фармацеут - специјалиста медицинске биохемијеhttp://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=53198Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и објављује следећи

 

   О Г Л А С


Назив радног места:

-дипломирани фармацеут-специјалиста медицинске биохемије – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • завршен Фармацеутски факултет, VII 1 степен стручне спреме

 • положен специјалистички испит

 • лиценца за рад

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету; 

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издате од  Коморе биохемичара Србије/копија лиценце

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног фармацеута-специјалисте медицинске биохемије.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног фармацеута-специјалисту медицинске биохемије:

-  оцена на специјалистичком испиту

-  дужина радног искуства (стажа) у специјалности   

- оцена на разговору (интервју)


Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног фармацеута-специјалисте медицинске биохемије.

У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који су испунили услове конкурса.


Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, а најкасније до 04.08.2020. године до 12:00 сати.


Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас се достављају на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос, или директно на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.                 

Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Продаја возила


Оглас о продаји возила


ОГЛАШАВА ПОСТУПАК ОТУЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ


ОГЛАШАВА ПОСТУПАК ОТУЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ


О Г Л А С за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

02.08.2019

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-6386/2019 од 26.06.2019. године, члана 7 Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 106/18), члана 22 Правилника о поступку и критеријумина за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/2 од 02.07.2015. године и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 2000/1 од  30.07.2019. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује:

 

   О Г Л А С

 за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

1.    специјалиста гинеколигије и акушерства – 1 извршилац

2.    доктор медицине– 4 (четири) извршилаца у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

3.    специјалиста интерне медицине – 1 извршилац

4.    специјалиста педијатрије – 2 извршиоца

5.     специјалиста радиологије – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

·          завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме

·          положен стручни испит

·          лиценца за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

·                       пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и  е-адресом;

·                       копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·                       копију Уверења о положеном стручном испиту

·                       за све специјалисте – копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

·                       копију решења о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије/копија лиценце

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање, односно најкасније до 16.08.2019. године до 12:00 сати.

 

Оглас се објављује и на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд са назнаком са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ____________(навести за које радно место се подноси пријава), или директно на Писарници Дома здравља „Стари град“, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.                 

                                        

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

Критеријум за рангирање кандидата за лекаре специјалисте:

-  оцена на специјалистичком испиту

-  дужина радног искуства у специјалности   

-  оцена на разговору (интервју)

Радно искуство у специјалности ( потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу на пословима специјалисте)

 

Критеријум за рангирање кандидата за доктора медицине:

-  просечна оцена на студијама

-  дужина студирања

-  радно искуство у струци (после обавезног стажа)  

-  стручно оспособљавање и усавршавање у струци

-  оцена на разговору (интервју)

             Радно искуство у струци после обавезног стажа (потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу – ако постоји).

 

На разговор за радно место доктора медицине ће бити позвани сви кандидати који су испунили услове конкурса и који на основу рангирања по критеријумима за рангирање кандидата имају 17 или мање бодова од прворангираног кандидата.

 

На разговор за радно место специјалсите ће бити позвани сви кандидати који су испунили услове конкурса и који на основу рангирања по критеријумима за рангирање кандидата имају 30 или мање бодова од прворангираног кандидата.

 

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.

 

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду мора да достави:

-   доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење

 

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

 

                                                                                                                    Прим. др Весна Јањушевић

                                                                                                                               в. д. директораВиши радиолошки теничар 22.03- 30.30.2016


Број: 945/3

Датум: 22.03.2016.На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Закључка 51 Број 112-2763/2015 од 13.03.2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља број 112-01-290/2015-02, одлуке директора Дома здравља „Стари град“ о потреби заснивања радног односа, број 945/1 од 07.03.2016. године  


Дом здравља „Стари град“

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Оглас се расписује за пријем у радни однос:

 1. Виши радиолошки теничар  1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом уз пробни рад у трајању од 3 месеца


Услови за подношење пријаве :

 • Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме;

 • Положени  стручни испит;

 • Лиценца надлежне коморе за обављање послова;


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих документа:

 • Уверење ( потврду) о завршеној Вишој медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме

 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у комору

 • Уверење да кандидат није осуђиван

 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 

 • Копија личне карте

 • Уверење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Кратка биографија


Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Критеријуми за прије кандидата у радни однос дефинисани су Правилником о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/2 од 02.07.2015. године.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.


Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Стари град“ у приземљу, улица Симина бр. 27, Београд.


Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.


Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не доставља се уз пријаву).


Пријаве на оглас могу се поднети лично - VII спрат, Писарница Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, Београд, сваког радног дана од 8.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом на наведену адресу.Прим. др Весна Јањушевић

директоркаВиши радиолошки теничар

ОГЛАС ЗА ПОСАО 

http://www.nsz.gov.rs/   ( pretraga 1. medicina i farmacija   2. viša škola   3. Beograd )

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=253На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Закључка 51 Број 112-2763/2015 од 13.03.2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља број 112-01-290/2015-02, одлуке директора Дома здравља „Стари град“ о потреби заснивања радног односа  


Дом здравља „Стари град“

ПОНОВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


 1. Виши радиолошки теничар  1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом уз пробни рад у трајању од 3 месецаУслови за подношење пријаве :

 • Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме;

 • Положени  стручни испит;

 • Лиценца за обављање послова надлежне коморе;


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих документа:

 • Уверење ( потврду) о завршеној Вишој медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме

 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у комору

 • Уверење да кандидат није осуђиван

 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 

 • Копија личне карте

 • Уверење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Кратка биографија


Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).


Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Критеријуми за прије кандидата у радни однос дефинисани су Правилником о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“.


Кандидати који доставе документацију наведену у огласу ће бити позвани на разговор.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.


Кандидати који су већ поднели документацију по раније расписаном огласу могу поднети нову пријаву, уз допуну документације коју нису раније доставили.


Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Стари град“ у приземљу, улица Симина бр. 27, Београд.


Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.


Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не доставља се уз пријаву).


Пријаве на оглас могу се поднети лично - VII спрат, Писарница Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, Београд, сваког радног дана од 8.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом на наведену адресу.


Директор Дома здравља „Стари град“


Прим. др Весна ЈањушевићНа основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Закључка 51 Број 112-2763/2015 од 13.03.2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља број 112-01-290/2015-02, одлуке директора Дома здравља „Стари град“ о потреби заснивања радног односа  


Дом здравља „Стари град“

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


 1. Виши радиолошки теничар  1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом уз пробни рад у трајању од 3 месецаУслови за подношење пријаве :

 • Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме;

 • Положени  стручни испит;

 • Лиценца за обављање послова надлежне коморе;

 • Здравствена способност за рад у зони зрачења.


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Стари град“.Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих документа:

 • Уверење ( потврду) о завршеној Вишој медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме

 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у комору

 • Потврду/уверење о оспособљености за рад на мамографу

 • Уверење да кандидат није осуђиван

 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 

 • Копија личне карте

 • Уверење о држављанству

 • Извод из матичне књиге рођених

 • Кратка биографија


Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).


Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Критеријуми за прије кандидата у радни однос дефинисани су Правилником о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“


Кандидати који испуњавају услове из огласа ће бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.


Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља „Стари град“ у приземљу, улица Симина бр. 27, Београд.


Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.


Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не доставља се уз пријаву).


Пријаве на оглас могу се поднети лично - VII спрат, Писарница Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, Београд, сваког радног дана од 8.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом на наведену адресу.


Директор Дома здравља „Стари град“


Прим. др Весна ЈањушевићStručni saradnik za javne nabavke

Dom zdravlja "Stari grad" | Pravo

 Dom zdravlja "Stari grad" Beograd

Rok va�enja
26.04.2013.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd
Vrsta radnog odnosa / anga�ovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B - Po�eljno
Napomena

Дом здравља “Стари град” 
Симина 27, 11000 � еоград 
� рој: 1904/1 
Датум: 18.04.2013.год. 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) и Одлуке директора Дом здравља “Стари град” број 1904 од 18.04.2013. године, расписује се: 

ОГЛАС 


За пријем у радни однос на одре� ено време, 

Стручнoг сарадника за јавне набавке (дипломирани правник) – 1 извршилац, са пуним радним временом 


Услови за заснивање радног односа: 

� СС – VII степен стручне спреме, � исока стручна спрема – Правни факултет 

најмање једна година радног искуства на пословима јавних набавки 

напредно познавање рада на програмима из Microsoft Office пакета (Word, Excel, Access...) 

Радни однос се заснива на одре� ено време до девет месеци трајања. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: 

Фотокопију дипломе, 

Фотокопију радне књижице, 

Фотокопију личне карте или одштампане податке са биометријске личне карте, 

Кратку биографију. 


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 

Пријаве се подносе у затвореним ковертама писарници поштом или лично на адресу: Дом здравља “Стари град”, Симина 27, � еоград-Стари град, уз напомену "пријава на оглас", са наво� ењем радног места за које се конкурише. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

______________________________ 
ДИРЕКТОР ДЗ “Стари град” 
Прим, др Гордана Драгашевић 
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine