Конкурси за посаоСамостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки

Самостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки – 1 извршилац.

 

            Општи/типични опис посла:

Општи / типични опис посла

         прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

         учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;

         учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;

         учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и

         спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

         учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

         припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

         води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

         израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;

         припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

         стара се о примени законских  прописа који се односе на делатност Дома здравља, 

         заступа Дом здравља по овлашћењу директора,

         предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,

         правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,

         даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,

         стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,

         прати законске и друге прописе,

         ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,

         на основу овлашћења задужен је за поступање по Закону о слободном приступу информација,

         обавља консултације са инспекцијом рада и осталим органима и организацијама,

         даје правне савете радницима ради остваривања права из радног односа,

         стара се о правилном коришћењу потрошног материјала, коришћењу и чувању опреме и инвентара којом непосредно руководи,

         припрема анализе из домена кадровских и радних односа за потребе органа управљања Дома здравља,

         учествује у изради  нормативних аката Дома здравља,

         по потреби присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Дома здравља,

         стара се за обављање техничких послова у вези са радом органа и комисија Дома здравља,

         води поступак због нанете материјалне штете Дому здравља од стране радника и пацијената,

         обавља најсложеније послове из делокруга јавних набавки,

         израђује извештаје и друге аналитичко стручне материјале и акте за потребе надлежних органа, прати прописе из области јавних набавки и стара се о њиховом благовременом спровођењу,

         прати стручну праксу из области јавних набавки,

         спроводи најсложеније поступке јавних набавки,

         утврђује усклађеност са годишњим планом набавке,

         утврђује одговарајући поступак јавне набавке у складу са предметом набавке,

         члан је комисија за јавне набавке,

         учествује у изради конкурсне  документације у складу са Законом о јавним набавкама,

         прикупља документацију за достављање Комисији за заштиту права, 

         сачињава предлоге уговора за спроведене поступке јавних набавки,

         врши контролу сачињених извештаја у складу са прописима о јавним набавкама,

         стара се о правилном поступању, евиденцији, одлагању и чувању документације из поступака јавних набавки.

         припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

         прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

         спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

         контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

         учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

         прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

         припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачуна;

- најмање три године радног искуства.

 

Начин заснивања радног односа:

- на неодређено време.

 

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

           Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

           Диплома/Уверење о завршеном Правном факултету

           Доказ о радном искуству

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Самостални правни сарадник.

Рок за пријаве до 1.12.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Лабораторијски техничар

Лабораторијски техничар - 1 извршилац

           

            Опис посла:

            врши узорковање биолошког материјала у дому здравља и на терену, припрема узорке, реагенсе и обавља испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију и евиденције; врши означавање и разврставање узорака, региструје узорке у протокол, заводи резултате анализа и преписује их у формуларе за издавање резултата по потреби; одговара за поштовање процедура за рад;  послове обавља под стручним надзором фармацеута или специјалисте за медицинску биохемију; обавља пријем пацијената по потреби; користи службено возило за рад на терену по потреби; формира радни распоред  у интегрисаном здравственом информационом систему наплаћује партиципацију; придржава се мера заштите на раду;  фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО-у у складу са номенклатуром; исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настале личном грешком приликом уноса; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Услови:

 

     Стручна спрема/образовање:

•   средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

•   стручни испит;

•   лиценца;

•   познавање рада на рачунару

•   најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара;

 

     Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

 

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

 • копија сведочанства средњег образовања;
 • копија уверења о положеном стручном испиту;
 • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – лабораторијски техничар“.

Рок за пријаве до 1.12.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Референт за правне, кадровске и административне послове

Опис посла:

·         пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.;

·         прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

·         врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

·         издаје одговарајуће потврде и уверења;

·         води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

·         обавља административне послове из области имовинско - правних послова;

·         врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

·         обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

·         води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

·         врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

·         пружа подршку припреми и одржавању састанака;

·         припрема и умножава материјал за рад;

·         води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

·         води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.

 • води евиденцију о коришћењу годишњих одмора,
 • води матичну књигу радника,
 • учествује у изради уговора о раду и анкеса уговора о раду,
 • израђује све врсте решења и других аката из домена радних односа,
 • издаје уверења и потврде запосленима (на лични захтев и захтев овлашћених органа),
 • покреће захтеве за доделу и израду лекарских штамбиља,
 • покреће захтеве за издавање нових здравствених књижица за запослене и чланове породиице
 • запослених,
 • доставља податке о стање кадрова Градском заводу за јавно здравље,

·         доставља податке о стање кадрова РФЗО-у за уговарање,

·         врши обрачун радног стажа ради исплате јубиларних награда запосленима,

·         врши обрачун радног стажа запосленима ради пензионисања и попуњава обрасце за пензионисање.

 

Стручна спрема /образовање

·         средње образовање.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

·         знање рада на рачунару

    

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         Копија дипломе средње школе.

·         Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

Пријаве можете слати на емаил адресу : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Рок за пријаве до 22.11.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602

 Доктор медицине

Доктор медицине - изабрани лекар, 2 извршиоца

Опис посла:

·         превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

·         организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

·         ради у превентивним саветовалиштима;

·         организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

·         учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

·         обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

·         обавља ултразвучне прегледе по потреби

·         прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

·         даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

·         збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

·         спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

·         учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

·         обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  

·         учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији

·         обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад

 

Услови:

 

Стручна спрема/образовање

 

Високо образовање:

· на интегрисаним академским студијама из области медицине , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§ на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз пробни рад од 6 месеци  

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине - изабрани лекар.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.Доктор медицине специјалиста оториноларингологије

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

§ Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

§ Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници

§ Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

§ Обавља систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха мале и предшколске деце.

§ Учествује у посебним програмима(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ Спроводи основне дијагностичке процедуре као што су: отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, индиректна епифарингоскопија, индиректна ларингоскопија, ултразвучну дијагностику.

§ Обавља тестове функције чула слуха (аудиометрију, тимпанометрију, тоналну лиминарну аудиометрију са тумачењем налаза, импеданцметрију са стабедијалним рефлексом и сл.) и чула равнотеже (Ромберг-ов тест, испитивање вестибуларне функције и сл.).

§ Врши инцизију, дренажу, аспирацију , екцизију и каутеризацију предела уха, носа и ждрела, вађење страног тела из носа и спољашњег ушног канала и ждрела, апликацију лека у нос и ухо, превијање, заустављање површинског крварења, предњу тампонаду носа.

§ Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

§ Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

§ Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

§ Упућује пацијенте на додатне дијагностичке прегледе у установу и ван ње као и на стационарно лечење.

§ Ради прегледе професионалних возача уз аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења по ФС.

§ Може спроводити  и активности стручног усавршавања у оквиру своје  специјализације;

§ Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

§ Учествује у едукацији пацијената у терапијске сврхе.

§ Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији,  као и здравствених  радника и сарадника;

§ Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

§ Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§  на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§  на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација изоториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 Начин заснивања радног односа: на одређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

Пријаве можете слати на емаил адресу : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Рок за пријаве до 1.11.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Организатор инвестиционог/техничког одржавања

Опис посла:
 планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља
послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу;
 планира, сервисира и организује контролу ЛАН, телефонске и видео мреже;
 IT администратор
 врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких
система и припрема предлог радова;
 организује и усмерава израду техничке документације;
 припрема предлоге планова инвестиционог одржавања;
 припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и
инсталације;
 обавља стручну анализу и израђује извештаје;
 води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању
техничких система;
 обавља стручне послове одржавања;
 пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система,
система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште,
интранета, интернета и других;
 планира и предлаже начин рада и организовања рачунарске опреме, мрежне опреме,
телекомуникационе опреме и УПС-а;
Услови:
Стручна спрема/образовање
Високо образовање:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.
Додатна знања/испити/радно искуство
- знање рада на рачунару;
- најмање једна година радног искуства.
Начин заснивања радног односа: на одређено време уз пробни рад
Радно време: Пуно радно време.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:
- пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
- копија дипломе о завршеном високом образовању
Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.
Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли,
интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање.
Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници
Министарства здравља.
Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају
се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког
радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари
град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Организатор инвестиционог/техничког
одржавања и одржавања уређаја и опреме “.
Пријаве можете слати на емаил адресу : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Рок за пријаве до 13.10.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Медицинска сестра

Опис посла:

·         пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију и евиденције;

·         у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

§  припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;

·         припрема пацијента  за дијагностичко терапијске процедуре;

·         учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др ) и врши антропометријска мерења;

§  спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;

§  обавља пријем пацијената, врши тријажу пацијената и указује доктору на хитност пружања медицинске услуге по приоритету, заказује посете;

§  спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;

·         -фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РФЗО у складу са номенклатуром;

§  исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;

§  заказује превентивне и куративне прегледе;

·         врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

·         правилно одлаже медицински отпад;

§  врши контролу хигијене простора;

·         -формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему

·         -наплаћује партиципацију;

§  обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање:

·         средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

·    стручни испит;

·    лиценца;

·    познавање рада на рачунару.

·    најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

           

            Начин заснивања радног односа: на одређено време.

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем образовању

·                       Копија лиценце

·                       Копија доказа о радном искуству

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Медицинска сестра / техничар у амбуланти.

Пријаве можете слати на емаил адресу : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Рок за пријаве до 28.9.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Опис посла:

Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, свакодневно спремање, прање и чишћење санитарних просторија и вођење евиденције о времену чишћења, генерално спремање, прање и чишћење једном месечно, а по потреби и чешће, сакупља комунално смеће из свих просторија и односи на за то предвиђено место за одлагање, свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места, одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о времену чишћења, провера и допуна средстава за прање руку и тоалет папира у санитарним просторијама,  пријављивање руководиоцу неисправности водоводних и канализационих уређаја и инсталација у санитарним чворовима, старање се о исправности опреме и уређаја  за одржавање хигијене,  требовање материјала за одржавање хигијене,  евидентирање утрошка потрошног материјла за одржавање хигијене, сапуна и тоалет папира, дужан/а је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове на прању и одржавању лабораторијског посуђа (врши деконтаминацију, прање и стерилизацију)  као и сушење лабораторијског посуђа,  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у лабораторији; на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији,  припрема лабораторијско  посуђе и материјал за прање, пере лабораторијско  посуђе и материјал, врши дезинфекцију лабораторијског посуђа и материјала, припрема лабораторијско посуђе и материјал за стерилизацију, обавља стерилизацију лабораторијског посуђа и материјала у сувом стерилизатору, води евиденцију о обављеној стерилизацији, врши дестилацију воде, требује средства за прање посуђа, дужан је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, по потреби обавља послове хигијеничара. доноси потрошни материјал из магацина, по потреби обавља  курирске послове.

 

            Услови:

 

            - Завршено основно образовање

 

            Начин заснивања радног односа: на одређено време до повратка запосленог са приврмене спречености за рад

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.


Пријаве можете слати на емаил адресу : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Рок за пријаве до 23.9.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Референт за финансијско рачуноводствене послове

Опис посла:

·         врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;

·         врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;

·         води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;

·         контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;

·         прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;

·         прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;

·         учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;

·         израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;

·         ажурира податке у одговарајућим базама;

·         пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;

·         врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.

· на основу важећих нормативних аката, издатих решења, одлука директора и радних листа добијених од организационих јединица врши обрачун плата, накнада плата и додатака на плату за сваког запосленог,

· врши обрачун пореза и доприноса на терет запосленог и на терет послодавца; подноси пореске пријаве пореској управи, стара се о уплати пореза,

· прима извештаје о привременој спречености за рад од радника и  врши обрачун свих видова боловања и других примања за која се укаже потреба,

· стара се о исплатама боловања и подноси пореске пријаве,

· врши обрачун, исплату и рефундацију накнада инвалида рада II категорије, подноси пореску пријаву пореској управи, а ПИО фонду документацију за рефундацију,

· врши обрачун и исплату накнада трошкова за долазак на рад и повратак запослених са рада,

· врши обрачун и исплату отпремнина при одласку у пензију и доставља пријаве пореској управи; попуњава, врши обуставу и евиденцију административних и судских  забрана и стара се о уплатама,

· у случају раскида радног односа обавештава дужника и врши пренос администартивне забране на предузеће у коме радник заснова радни однос,

· попуњава, врши обуставу и евиденцију синдикалних кредита и стара се о уплатама,

· попуњава и ажурира захтеве запослених за отварање текућих рачуна преко којих се врши исплата плата и накнада,

· врши уплату доприноса за лица која се налазе на стручном оспособљавању и усавршавању у здравственој делатности (волонтерски рад),

· доставља пријаве пореској управи,

· на  обрасцу ППП саставља Поједничне пореске пријаве за порез по одбитку,

· попуњава Образац М-4К,

· месечно шаље податке о броју запослених и њиховим примањима у Централни регистар запослених при Управи за трезор,

· попуњава и доставља Образац - Требовање за плате – РФЗО,

· попуњава и доставља Образац - Требовање за превоз – РФЗО,

· попуњава и доставља Образац ИПЛ 1 – Исплаћена средства за плате – РФЗО,

· попуњава и доставља Образац ИПЛ 2 – Исплаћена средства за плате по врстама примања – РФЗО,

· доставља требовање РФЗО за јубиларне награде и отпремнине и доставља  доказ о исплаћеним средствима,

· квартално доставља Образац ПО-ПП – плате и превоз – РФЗО.

· ажурно и уредно евидентира приспелу документацију у аналитичким евиденцијама,

· контира документацију и књижи је у главној књизи,

· усаглашава аналитичку евиденцију са синтетичком,

· води рачуна о ажурном књижењу у законском року,

· обавештава књиговођу контисту главне књиге и начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности,

· уноси све излазне фактуре и врши повезивање уплата купаца са унетим фактурама,

· промене везане за РФЗО контира по наменама,

· усаглашава стање са РФЗО у сарадњи са књиговођом контистом главне књиге и начелником одељења,

· усаглашава стање са купцима и припрема ИОС-е за слање купцима,

· информише начелника одељења и правну службу о дуговањима купаца,

· уноси и контира све улазне фактуре за робу, материјал и услуге,

· врши повезивање плаћања преко извода са унетим фактурама,

· врши контролу повезаних исплата и исправља евентуално уочене пропусте,

· о уоченим пропустима приликом контроле приспеле документације обавештава ликвидатора и књиговођу контисту главне књиге,

· уноси све промене које се односе на промене кроз дневне изводе свих рачуна; врши усаглашавање стања са повериоцима,

· проверава добијене ИОС-е и одговара за њихову исправност,

· по периодичним обрачунима и завршном рачуну учествује у сравњивању података за свођење обрачунског система књижења на готовински,

· евидентира основна средства и ситан инвентар по врсти, количини и вредности за сваку службу и сектор на основу веродостојне и комплетиране документације,

· евидентира основна средстава у одговарајуће амортизационе групе,

· обрачунава амортизацију и по потреби ревалоризацију основних средстава и издаје књиговодствени налог за промене,

· припрема пописне листе за редован попис основних средстава и ситног инвентара на крају године, а по потреби и за ванредне пописе по службама односно рачунополагачима,

· помаже комисији за попис у сравњењу пописних листа и утврђивању разлика по попису, као и изради елебората о попису,

· књиговодствено спроводи измене након спроведеног пописа; контира и уноси у главну књигу документацију која није била предмет аналитичких евиденција,

· обавештава начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности о уоченим неслагањима и грешкама у пословном информационом систему; контролише и књижи дневник благајне.

· ажурно и уредно евидентира приспелу документацију у аналитичким евиденцијама,

· контира документацију и књижи је у главној књизи, 

· усаглашава аналитичку са синтетичком евиденцијом,

· води рачуна о ажурном књижењу у законском року,

· обавештава начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности по питању исправности документације или кашњења достављања документације,

· контира и уноси у главну књигу документацију која није била предмет аналитичких евиденција – калкулацију плата и осталих личних примања, обрачун ПДВ-а, разне спецификације и обрачуне, помоћне благајне, изводе боловања и других издвојених рачуна, закључна књижења,

· припрема потребне извештаје за периодичне обрачуне и завршни рачун,

· сачињава периодичне обрачуне и завршни рачун,

· врши обрачун ПДВ-а и предаје пријаве за ПДВ,

· израђује интерни контни план,

· стара се о доступности књиговодствених података надлежним органима,

по потреби ради и послове референта за књиговодствене послове

 

Стручна спрема /образовање

·         средње или више образовање економско финасијске струке

 

Додатна знања /испити / радно искуство

·         знање рада на рачунару.

    

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         Копија дипломе средње школе.

·         Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Референт за финансијско рачуноводствене послове.

Пријаве можете слати на емаил адресу : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Рок за пријаве до 23.9.2022 у 15часова
Број телефона за информације : 
011 / 3215-602Доктор медицине специјалист специјалиста психијатрије

1.      Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије - 1 извршилац

 

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије:

·         Превенира, дијагностикује и лечи болести  и друге менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

·         Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

·         Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима;

·         У оквиру психијатријског прегледа обавља разговор са болесником или пратиоцем, спроводи психијартријски интервју, општи клинички преглед, испитује стање психичких функција, поставља радну или коначну дијагнозу и одређује терапију;

·         Обавља индивидуални и групну психотерапију

·         Обавља саветодавни рад са пацијентима и са члановима породице пацијената оболелих како од акутних тако и од хроничних прогредијентних психијатријских обољња и болести зависности;

·         Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

·         Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

·         Даје стручно мишљење по захтеву, код одређених случајева болести и повреда, код упућивања пацијената на лекарску и инвалидску комисију, код  остваривање права пацијента за помоћ и негу другог лица, као и мишљење за прописивање ортопедских помагала;

·         Обавља предходне, периодичне и систематске прегледе са оценом радне способности;

·         Члан је тима при оцени радне способности за рад на висини, дубини, управљању моторним возилима, рад на пловним објектима, ношење ватреног оружја и другим радним местима са повећаним ризиком;

·         Обавезан је члан Лекарске комисије за возаче;

·         Учествује у Комисијама за професионалну оријентацију деце и омладина где су потребни посебни захтеви;

·         Обавља прегледе и даје мишљење о способности за усвајање детета, старатељство, склапање брака између малолетних лица и сл.;

·         Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

·         Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

·         Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

·         Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

·         Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

·         Може спроводити активности стручног усавршавања у оквиру своје  специјализације;

·         Учествује у едукацији  студената, лекара на стажу, лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника;

·         Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

·         Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§  на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§  на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

·         стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

I

Назив посла:

2.      Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије – 1 извршилац

           

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

§ Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

§ Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници

§ Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима

§ Обавља систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха мале и предшколске деце.

§ Учествује у посебним програмима(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

§ Спроводи основне дијагностичке процедуре као што су: отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, индиректна епифарингоскопија, индиректна ларингоскопија, ултразвучну дијагностику.

§ Обавља тестове функције чула слуха (аудиометрију, тимпанометрију, тоналну лиминарну аудиометрију са тумачењем налаза, импеданцметрију са стабедијалним рефлексом и сл.) и чула равнотеже (Ромберг-ов тест, испитивање вестибуларне функције и сл.).

§ Врши инцизију, дренажу, аспирацију , екцизију и каутеризацију предела уха, носа и ждрела, вађење страног тела из носа и спољашњег ушног канала и ждрела, апликацију лека у нос и ухо, превијање, заустављање површинског крварења, предњу тампонаду носа.

§ Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

§ Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

§ Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

§ Упућује пацијенте на додатне дијагностичке прегледе у установу и ван ње као и на стационарно лечење.

§ Ради прегледе професионалних возача уз аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења по ФС.

§ Може спроводити  и активности стручног усавршавања у оквиру своје  специјализације;

§ Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

§ Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

§ Учествује у едукацији пацијената у терапијске сврхе.

§ Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији,  као и здравствених  радника и сарадника;

§ Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;

§ Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

§  на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§  на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација изоториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  специјалистички испит;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

Радно време: Пуно радно време.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

·         копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста психијатрије“, или са назнаком „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије“.

 

Prijave mozete slati i na email : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Rok za prijave je do 17.9.2022
Broj telefona za informacije : 011 / 3215-602Референт за правне, кадровске и административне послове

Опис посла:

·         пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.;

·         прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

·         врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

·         издаје одговарајуће потврде и уверења;

·         води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

·         обавља административне послове из области имовинско - правних послова;

·         врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

·         обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

·         води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

·         врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

·         пружа подршку припреми и одржавању састанака;

·         припрема и умножава материјал за рад;

·         води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

·         води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.

води евиденцију о коришћењу годишњих одмора,

води матичну књигу радника,

учествује у изради уговора о раду и анкеса уговора о раду,

израђује све врсте решења и других аката из домена радних односа,

издаје уверења и потврде запосленима (на лични захтев и захтев овлашћених органа),

покреће захтеве за доделу и израду лекарских штамбиља,

покреће захтеве за издавање нових здравствених књижица за запослене и чланове породиице запослених,

доставља податке о стање кадрова Градском заводу за јавно здравље,

доставља податке о стање кадрова РФЗО-у за уговарање,

врши обрачун радног стажа ради исплате јубиларних награда запосленима,

врши обрачун радног стажа запосленима ради пензионисања и попуњава обрасце за пензионисање.

 

Стручна спрема /образовање

·         средње образовање.

Додатна знања /испити / радно искуство

·         знање рада на рачунару    

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време. 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         Копија дипломе средње школе.

·         Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Референт за правне, кадровске и административне послове.

Prijave mozete slati i na email : pravnik.dzstarigrad@gmail.com
Rok za prijave je do 17.9.2022
Broj telefona za informacije : 011 / 3215-602Доктор физикалне медицине и рехабилитације

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – 1 извршилац

 

Општи / типични опис посла

·         Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију,

·         Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници,

·         Спроводи процену функционалног стања пацијента које обухвата: постуру, ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и  снагу мишића по ММТ, рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере, стање периферне цирклације, тест активности дневног живота, подоскопију, плантограм,

·         Организује и спроводи прописане систематске  прегледе,

·         Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести),

·         Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује  врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде,

·         Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала,

·         Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,

·         Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је  неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе,

·         Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

·         Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,

·         Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима,

·         Учествује у едукацији  студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника,

·         Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и  њему одговара за свој рад. 

Услови:

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

·         на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и реахабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

·         на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

            Додатна знања/испити/радно искуство

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         специјалистички испит;

·         познавање рада на рачунару

·         најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Начин заснивања радног односа:

            - на одређено време због замене привремено одсутног запосленог

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу

- Диплома/уверење о завршеном Медицинском факултету у фотокопији

- Важећа Лиценца/Решење о лиценци у фотокопији

- Диплома/уверење о положеном стручном испиту у фотокопији

- Диплома/уверење о положеном специјалистичком испиту у фотокопији

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације .

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

Рок трајања конкурса: 18.07.2022. годинеТехнички секретар у Управи дома здравља

         

Опис посла:

·       припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;

·       прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију;

·       води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији;

·       комуникацира са странкама путем телефона;

·       спроводи странке према протоколу;

·       прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

·       пружа подршку у обради података из делокруга рада.

·       обавља послове архивирања предмета и других аката,

·       задужен и одговара за руковање штамбиљима и печатима Дома здравља,

·       прима документацију и врши њену техничку обраду (селекцију и класификацију по хитности, контролише франкирање),

·       контактира са странкама, даје расположиве информације, прихвата и контролиште захтеве странака и шаље их на даљу надлежност, 

·       издаје акта из архиве и одлаже акта у архиву у складу са правилником,

·       сређује архиву према листи-категоријама регистратурског материјала и одговара на ажурност и уредност архиве,

·       води интерне књиге,

·       врши преписе и изводе из књига експедиције,

·       уручује решења и друга документа из домена радних односа запосленима  Дома здравља,

·       по потреби врши административне послове.

 

Услови:

- средње образовање.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

- познавање рада на рачунару

 

 

Начин заснивања радног односа:

- на одређено време ради замене одсутног запосленог, а најкасније до 30.09.2022. године

 

Радно време:

-пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеној средњој школи 

 

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

           

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Технички секретар у Управи дома здравља“.

 

            Пријаве које су достављене Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

  

Рок за достављање пријава 02.06.2022. године

 Организатор инвестиционог/техничког одржавања

   Опис посла:

-        врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова;

-        организује и усмерава израду техничке документације;

-        организује, прати и учествује у извођењу радова и поправки на текућем одржавању објекта;

-        припрема предлоге планова инвестиционог одржавања;

-        припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације;

-        организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију;

-        припрема техничке спецификације за набавке;

-        анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем;

-        спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности;

-        обавља стручну анализу и израђује извештаје;

-        прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада;

-        рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног - дневног рада;

-        води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система;

-        одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији;

-        анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова;

-        предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

-        обавља стручне послове одржавања;

-        обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања;

-        припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка;

-        требује и раздужује материјал, алат неисправне - демонтиране делове и документацију;

-        припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција;

-        пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

-        планира, сервисира и организује контролу ЛАН, телефонске и видео мреже;

-        обавља послове везане за постављање Интернет (Web) презентације Дома здравља и редовно ажурирање података који морају бити истакнути на интернет презентацији Дома здравља;

-        планира и предлаже начин рада и организовања рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а;

-        сачињава спецификацију рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а приликом набавки;

-        формулише захтеве корисника за иновирањем/ажурирањем медицинског софтвера, софтвера за ИП видео надзор и софтвера за телефонију;

-        планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу;

-        сачињава месечне извештаје о кваровима на рачунарској опреми.

 

Услови:

Стручна спрема/образовање

 

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

- знање рада на рачунару;

- најмање једна година радног искуства.

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време уз пробни рад

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

- копија дипломе о завршеном високом образовању

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Организатор инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

Рок за достављање пријава 02.06.2022. годинеДоктор медицине - изабрани лекар, 2 извршиоца

  Опис посла:

·         превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

·         организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

·         ради у превентивним саветовалиштима;

·         организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

·         учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

·         обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

·         обавља ултразвучне прегледе по потреби

·         прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

·         даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

·         збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

·         спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

·         учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

·         обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  

·         учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији

·         обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад

 

Услови:

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

· на интегрисаним академским студијама из области медицине , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

§ на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

§  стручни испит;

§  лиценца;

§  познавање рада на рачунару

§  најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз пробни рад од 6 месеци  

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

·         пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·         копију дипломе о завршеном високом образовању

·         копију уверења о положеном стручном испиту

·         копију важеће лиценце

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор медицине - изабрани лекар.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“

 

Рок за достављање пријава 02.06.2022. годинеСамостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки

 Општи/типични опис посла:

Општи / типични опис посла

         прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

         учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;

         учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;

         учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и

         спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

         учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

         припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

         води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

         израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;

         припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

         стара се о примени законских  прописа који се односе на делатност Дома здравља, 

         заступа Дом здравља по овлашћењу директора,

         предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,

         правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,

         даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,

         стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,

         прати законске и друге прописе,

         ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,