Конкурси за посаоКонкурс  Финансијско-рачуноводствени аналитичар 

           

Општи / типични опис посла

§     планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

§     развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;

§     развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;

§     прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада;

§     израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;

§     даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

§     припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

§     контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;

§     контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;

§     контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;

§     прати усаглашавање потраживања и обавеза;

·                     израда финасијског плана у сарадњи са начелником одељења и праћење његове реализације;

·                     сачињава периодичне и годишњи финансијски извештај;

·                     у сарадњи са начелником одељења анализира приходе и расходе, фактурисану и наплаћену реализацију, наменско трошење средстава;

·                     координира рад на изради плана потрошног материјала са корисницима по изворима финасирања, као и збирне потребе ради сачињавања годишњег плана набавки; 

·                     ради праћења реализације уговора сачињава спискове потрошног материјала који се достављају магационерима;

·                     учествује у изради годишњег плана набавки, уноси податке у  електронску апликацију за планирање набавки и квартално извештавање о извршењу плана набавки;

·                     уноси финансијске податке у образац за покретање поступка набавке;

·                     сачињава измене ценовника за медицину рада;

·                     сарађује на контроли података са надлежним службама РФЗО, по потреби сачињава извештаје и табеле са економским подацима за надлежне инспекцијске и друге државне органе;

·                     води интерну евиденцију исплата плата и превоза;

·                     води евиденцију преноса средстава РФЗО по наменама из годишњег уговора;

·                     учествује у изради Образца ГО-5;

·                     учествује у анализи годишњег коначног обрачуна по уговору са РФЗО;

·                     дневно праћење извода са рачуна Дома здравља;

·                     мења начелника одељења у његовом одсуству.

            Услови:

            Стручна спрема /образовање:

            Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

            Додатна знања /испити / радно искуство

            • знање рада на рачунару;

            • најмање три године радног искуства.

            Начин заснивања радног односа:

            - на одређено време.

            - уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест) месеци.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе факултета економске струке.

·                       Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.


Пријаве трају до 02.12.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Конкурс за ИТ инжењера


Организатор инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - IT инжењер

            Врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке документације; организује, прати и учествује у извођењу радова и поправки на текућем одржавању објекта; припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности; обавља стручну анализу и израђује извештаје; прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног - дневног рада; води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система; одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне послове одржавања; обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања; припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка; требује и раздужује материјал, алат неисправне - демонтиране делове и документацију; припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција; пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; планира, сервисира и организује контролу ЛАН, телефонске и видео мреже; обавља послове везане за постављање Интернет (Web) презентације Дома здравља и редовно ажурирање података који морају бити истакнути на интернет презентацији Дома здравља;  планира и предлаже начин рада и организовања рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а; сачињава спецификацију рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а приликом набавки; формулише захтеве корисника за иновирањем/ажурирањем медицинског софтвера, софтвера за ИП видео надзор и софтвера за телефонију; планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу; сачињава месечне извештаје о кваровима на рачунарској опреми.

            Услови:

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

            Додатна знања/испити/радно искуство:

            - знање рада на рачунару;

            - најмање једна година радног искуства у струци  

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест месеци).

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

                   Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

                    Копија дипломе о завршеном високом образовању из области која одговара радном месту.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.


Пријаве трају до 02.12.2021

На сва питања позовите 011/3215-729

 Ј А В Н И    О Г Л А С

 

           Назив посла:

 

- Возач возила Б категорије 

            Општи/типични опис посла:

·  превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;

·  управља моторним возилом по налогу руководиоца;

·  води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;

·  припрема путни налог за коришћење возила;

·  одржава возила у уредном и исправном стању;

·  контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама;

·  обавља послове превоза запослених и пацијента;

·  по утврђеном распореду врши превоз пацијената на хемодијализу;

·  развози и довози  опрему и средства за рад по амбулантама;

·  води евиденције и документације о обављеном превозу и стању возила;

·  стара се о одржавању хигијене возила које користи у раду;

·  одговоран је за документацију коју користи у раду;

·  дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава за рад;

·  води евиденцију о утрошеном гориву и мазиву и другом потрошном материјалу;

·  одговоран је да службено возило које користи буде опремљена опремом која је прописана прописима о саобраћају;

·  обавештава руководиоца о потреби благовремене набавке резервних делова и потрошног материјала;

·  обавештава руковидиоца о потреби благовременог сервисирања и поправке кварова на возилима ;

·  одговоран је за одржавање чистоће и реда у гаражи у објекту у Симиној бр. 27;

·  по потреби обавља послове курира.

            Услови:

            - Завршено средње образовање.

            - Важећа возачка дозвола Б категорије

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном средњем образовању.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд.

Пријаве трају до 12.11.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 - Доктор денталне медицине

Опис посла:

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; Врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија,  - Бави се здравствено - васпитним радом; Ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;  Упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за ортодонтско збрињавање, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; Обавља преглед и лечење мање компликованих случајева за које није потребно знање лекара специјалисте Упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите; Контролише рад зубног асистента и зубног техничара;  Збрињава хитна стања у области стоматологије; Извршава Планове и Програме мера стоматолошке здравствене заштите; По потреби одлази у кућне посете ради пружања помоћи непокретним и тешко покретним пацијентима Одговоран је за уредно вођење прописане документације, евиденције и извештаја;  Одговоран је за извршење Плана рада по обиму, структури и квалитету; Обавља и све друге послове доктора стоматологије за које је оспособљен  и  може да их обавља у складу са потребама посла на основу  налога непосредног руководиоца.  

            Услови:

·         Стручна спрема / образовање:

            Високо образовање:  на интегрисаним академским студијама из области стоматологије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару;

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије;

     Начин заснивања радног односа: на одређено време до 31.12.2021.

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·         пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

 • копија дипломе о завршеном Стоматолошком факултету; 
 • копија уверења о положеном стручном испиту;
 • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

Пријаве трају до 09.11.2021

На сва питања позовите 011/3215-729 

ИТ техничар – 1 извршилац

            Општи/типични опис посла:

                Инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске мреже, штампање и другу периферну опрему, инсталира активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН, пружа упознавање са начином рада помоћу рачунара и прикључења на интернет, пружа подршку запосленима у Дому здравља у свакодневном раду, инсталира антивирусне програме, израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља друге послове на налогу непосредног руководиоца.

            Услови:

            - Завршено средње образовање

            - Најмање 6 месеци радног искуства у струци

            - Познавање рада на рачунару  

            Начин радног ангажовања: привремени и повремени послови

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем образовању.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – ИТ техничар.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Ј А В Н И    О Г Л А С  -  Спремач /спремачица

 

           Назив посла:

 

- Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

            Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, свакодневно спремање, прање и чишћење санитарних просторија и вођење евиденције о времену чишћења, генерално спремање, прање и чишћење једном месечно, а по потреби и чешће, сакупља комунално смеће из свих просторија и односи на за то предвиђено место за одлагање, свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места, одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о времену чишћења, провера и допуна средстава за прање руку и тоалет папира у санитарним просторијама,  пријављивање руководиоцу неисправности водоводних и канализационих уређаја и инсталација у санитарним чворовима, старање се о исправности опреме и уређаја  за одржавање хигијене,  требовање материјала за одржавање хигијене,  евидентирање утрошка потрошног материјла за одржавање хигијене, сапуна и тоалет папира, дужан/а је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове на прању и одржавању лабораторијског посуђа (врши деконтаминацију, прање и стерилизацију)  као и сушење лабораторијског посуђа,  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у лабораторији; на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији,  припрема лабораторијско  посуђе и материјал за прање, пере лабораторијско  посуђе и материјал, врши дезинфекцију лабораторијског посуђа и материјала, припрема лабораторијско посуђе и материјал за стерилизацију, обавља стерилизацију лабораторијског посуђа и материјала у сувом стерилизатору, води евиденцију о обављеној стерилизацији, врши дестилацију воде, требује средства за прање посуђа, дужан је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, по потреби обавља послове хигијеничара. доноси потрошни материјал из магацина, по потреби обавља  курирске послове.

            Услови:

            - Завршено основно образовање

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Спремач/Спремачица“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729

 Ј А В Н И    О Г Л А С - Возач возила Б категорије

 

           Назив посла:

 

- Возач возила Б категорије – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

·  превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;

·  управља моторним возилом по налогу руководиоца;

·  води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;

·  припрема путни налог за коришћење возила;

·  одржава возила у уредном и исправном стању;

·  контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама;

·  обавља послове превоза запослених и пацијента;

·  по утврђеном распореду врши превоз пацијената на хемодијализу;

·  развози и довози  опрему и средства за рад по амбулантама;

·  води евиденције и документације о обављеном превозу и стању возила;

·  стара се о одржавању хигијене возила које користи у раду;

·  одговоран је за документацију коју користи у раду;

·  дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава за рад;

·  води евиденцију о утрошеном гориву и мазиву и другом потрошном материјалу;

·  одговоран је да службено возило које користи буде опремљена опремом која је прописана прописима о саобраћају;

·  обавештава руководиоца о потреби благовремене набавке резервних делова и потрошног материјала;

·  обавештава руковидиоца о потреби благовременог сервисирања и поправке кварова на возилима ;

·  одговоран је за одржавање чистоће и реда у гаражи у објекту у Сминој бр. 27.

·  по потреби обавља послове курира.

            Услови:

            - Завршено средње образовање

            Начин заснивања радног односа: на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија сведочанстава о завршеном средњем образовању.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Возач возила Б категорије.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729IT stručnjak

 

           Назив посла:

 

- Организатор инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

            Врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова; организује и усмерава израду техничке документације; организује, прати и учествује у извођењу радова и поправки на текућем одржавању објекта; припрема предлоге планова инвестиционог одржавања; припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације; организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију; припрема техничке спецификације за набавке; анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем; спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности; обавља стручну анализу и израђује извештаје; прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада; рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног - дневног рада; води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система; одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова; предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова; обавља стручне послове одржавања; обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања; припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка; требује и раздужује материјал, алат неисправне - демонтиране делове и документацију; припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција; пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; планира, сервисира и организује контролу ЛАН, телефонске и видео мреже; обавља послове везане за постављање Интернет (Web) презентације Дома здравља и редовно ажурирање података који морају бити истакнути на интернет презентацији Дома здравља;  планира и предлаже начин рада и организовања рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а; сачињава спецификацију рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме и УПС-а приликом набавки; формулише захтеве корисника за иновирањем/ажурирањем медицинског софтвера, софтвера за ИП видео надзор и софтвера за телефонију; планира, организује, сервисира и контролише све врсте мрежних протока и обавља послове контроле приступа уређајима који користе ЛАН мрежу; сачињава месечне извештаје о кваровима на рачунарској опреми.

            Услови:

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

            Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачунару;

- најмање једна година радног искуства.       

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест месеци).

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном високом образовању из области која одговара радном месту.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Ј А В Н И    О Г Л А С -    Spremačica 

 

           Назив посла:

 

- Спремач /спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

 

            Општи/типични опис посла:

            Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, свакодневно спремање, прање и чишћење санитарних просторија и вођење евиденције о времену чишћења, генерално спремање, прање и чишћење једном месечно, а по потреби и чешће, сакупља комунално смеће из свих просторија и односи на за то предвиђено место за одлагање, свакодневно скупљање медицинског отпада, одлагање на прописана места, одржавање хигијене места где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о времену чишћења, провера и допуна средстава за прање руку и тоалет папира у санитарним просторијама,  пријављивање руководиоцу неисправности водоводних и канализационих уређаја и инсталација у санитарним чворовима, старање се о исправности опреме и уређаја  за одржавање хигијене,  требовање материјала за одржавање хигијене,  евидентирање утрошка потрошног материјла за одржавање хигијене, сапуна и тоалет папира, дужан/а је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове на прању и одржавању лабораторијског посуђа (врши деконтаминацију, прање и стерилизацију)  као и сушење лабораторијског посуђа,  врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава хигијену радних површина у лабораторији; на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији,  припрема лабораторијско  посуђе и материјал за прање, пере лабораторијско  посуђе и материјал, врши дезинфекцију лабораторијског посуђа и материјала, припрема лабораторијско посуђе и материјал за стерилизацију, обавља стерилизацију лабораторијског посуђа и материјала у сувом стерилизатору, води евиденцију о обављеној стерилизацији, врши дестилацију воде, требује средства за прање посуђа, дужан је да се приликом рада придржава свих мера заштите на раду и противпожарне заштите, по потреби обавља послове хигијеничара. доноси потрошни материјал из магацина, по потреби обавља  курирске послове.

          Услови:

            - Завршено основно образовање

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада од 1 (једног) до 6 (шест месеци).

            Радно време: Пуно радно време.

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе/сведочанства о завршеном основном образовању

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – Спремач/Спремачица“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729Доктор медицине изабрани лекар

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

Објављен 21.09.2021 и траје до 29.09.2021          

Назив посла:

 

- Доктор медицине изабрани лекар – 4 (четири) извршиоца.

 

            Општи/типични опис посла:

            Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

            Услови:

 

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

            Додатна знања /испити / радно искуство:

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару;

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Начин заснивања радног односа: на одређено време до 31.12.2021. године

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·                       Копија уверења о положеном стручном испиту;

·                       Копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

·                       Доказ о радном искуству.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити дана 16.09.2021. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Доктор медицине изабрани лекар

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

Објављен 16.09.2021  траје до 24.09.2021   

Назив посла:

 

- Доктор медицине изабрани лекар – 4 (четири) извршиоца.

 

            Општи/типични опис посла:

            Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

            Услови:

 

            Стручна спрема/образовање: Високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

            Додатна знања /испити / радно искуство:

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         познавање рада на рачунару;

·         најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Начин заснивања радног односа: на неодређено време уз уговарање пробног рада чије ће се трајање уредити уговором о раду (најкраће 1 (један), а најдуже 6 (шест) месеци пробног рада).

 

            Радно време: Пуно радно време.

 

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                       Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.

·                       Копија дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·                       Копија уверења о положеном стручном испиту;

·                       Копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

·                       Доказ о радном искуству.

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: просечна оцена и оцена на разговору (интервју).

            Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Оглас објавити дана 16.09.2021. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

            Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.Портир на пријемном шалтеру


Датум: 06.09.2021.

 


 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 

           Назив посла:

 

- Портир на пријемном шалтеру

 

            Oпшти/ типични опис посла:

 

            Контролише улазак и излазак лица и евидентира посете, води књиге евиденција, обезбеђује објекат, запослене и друга лица, спроводи стални надзор над објектом, врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту, прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом, контролише и надзире рад техничких система обезбеђења, одговара на телефонске позиве, даје обавештења о раду служби Дома здравља и усмерава телефонске позиве ка надлежним службама, обилази и контролише стање у просторијама Наручиоца посла, у случају опасности било које врсте којом се угрожава имовина или лица одмах предузима адекватне мере у складу са могућностима и одмах обавештава надлежне органе/институције (органе јавног реда, ватрогасну јединицу и др.), поступа по усменим или писаним налозима руководиоца техничке службе и/или директора, доставља извештај непосредном руководиоцу техничке службе о спроведеним контролама, обавља и друге послеве по налогу овалашћених лица Дома здравља.        

 

            Услови:

            Стручна спрема/образовање:

 

            •           основно/средње/факултетско образовање

           

            Додатна знања / испити /искуство:

 

            •           најмање шест месеци радног искуства у раду портира/чувара/радника обезбеђења или сличних послова

 

            Начин радног ангажовања: Рад ван радног односа

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

·                      пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;

·                       диплому о стеченом образовању.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Критеријум за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

 

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа.

            Оглас објавити дана 06.09.2021. године.

 

            Пријаве на оглас са траженом документацијом којом се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

                                             КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС


29.06.2021.

Дом здравља Стари град расписује конкурс за пријем у стални радни однос:

Кликом на линкове изнад можете погледати објаву конкурса на сајту Минастарства здравља Републике Србије


Детаљне услове конкурса можете погледати кликом на ПДФ документ


СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР


jun 2021


Рок - среда 09. јун 2021,  15:00https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/356934/dom-zdravlja-stari-grad.php
Ј А В Н И    О Г Л А С


Назив радног места:


- медицинска сестра – техничар у амбуланти – 3 (три) извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.


Услови:


Стручна спрема/образовање:

 • средње образовање


Додатна знања / испити /искуство:

   • стручни испит;

   • лиценца;

   • познавање рада на рачунару.

   • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли и интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу достављају се поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.           

Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.


Рок - среда 09. јун 2021,  15:00
April 2021

Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

Ј А В Н И    О Г Л А С

Назив радног места:


 1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58199


 2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста психијатрије - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58200


 3. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања начелник одељења - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58206

 4. Финансијско-рачуноводствени аналитичар - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58208

 5. Самостални правни сарадник - 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=58211


Услови за пријаву кандидата:


1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу


Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

   • на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

   • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.


Додатна знања /испити / радно искуство

  • стручни испит;

   • лиценца;

   • специјалистички испит;

   • познавање рада на рачунару

   • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

 • копију уверења о положеном стручном испиту

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије/копија лиценце

 • потврда о радном искуству

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста психијатрије


Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

   • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

   • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.


Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;

   • лиценца;

   • специјалистички испит;

   • познавање рада на рачунару

   • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:


 • пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

 • копију Уверења о положеном стручном испиту

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије/копија лиценце

 • потврда о радном искуству

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


3. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања начелник одељења


Стручна спрема /образовање


 • Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања /испити / радно искуство

  • знање рада на рачунару;


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом

- диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- потврду о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


4. Финансијско-рачуноводствени аналитичар


Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;

 • најмање три године радног искуства.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом

- диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- потврду о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


5. Самостални правни сарадник


Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару

 • најмање три године радног искуства


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом

- диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- потврду о радном искуству


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата за: 1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу и 2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности/специјалиста психијатрије:


 • оцена на специјалистичком испиту

 • радно искуство у струци

 • оцена на разговору (интервју)


Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата за: 3. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања начелник одељења 4. Финансијско-рачуноводствени аналитича 5. Самостални правни сарадник:

 • школска спрема (просечна оцена и дужина студирања)

 • радно искуство у струци

 • оцена на разговору (интервју)


Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа.

Оглас објавити дана 14.04.2021. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org. и на огласној табли Дома здравља „Стари град“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране и исте ће бити одбачене решењем.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.


Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.
Доктор медицине
http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=57580

Медицинска сестра-техничар општег смера
http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=57583

Лабораторијски техничар


--------------------------------------------------------------------------------------

На основу Дописа Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021 године, Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 96/19 и 58/20-анекс I),  и Одлуке в.д. директора Дома здравља „Стари град“, број 784 од 18.03.2021. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс за пријем у радни однос на одређено време до 30. јуна 2021. године са пуним радним временом и објављује следећи

 

Ј А В Н И    О Г Л А С


Назив радног места:


 1. Доктор медицине – 5 извршиoцa

 2. Медицинске сестре општег смера – 3 извршиоца

 3. Лабораторијски техничар – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата:


 1. За радно место доктор медицине:

- завршен Медицински факултет, на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године,

- положен стручни испит и

- важећа лиценца


2. За радно место медицинска сестра

- IV степен стручне спреме

- завршена медицинска школа општег смера

- положен стручни испи и

- важећа лиценца


3.За радно место лабораторијски техничар

-IV степен стручне спреме

-завршена медицинска школа лабораторијског смера

-положен стручни испи и

-важећа лиценца


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

- Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона

- Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

- Уверење о положеном стручном испиту

- Лиценцу или решење о упису у одговарајућу комору


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

 • просечна оцена студирања, школовања

 • дужина студирања, школовања    

 • оцена на разговору (интервју)

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли и интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.


Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.


Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.


Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 novih radnih mesta u DZSG

Ј А В Н И    О Г Л А С


Назив радног места:

 1. Доктор медицине – 5 извршилаца
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56098

 2. Дипломирани економиста – 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56109

 3. Медицинске сестре општег смера – 3 извршиоца
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56110

 4. Лабораторијски техничар – 1 извршилац
  http://www.nsz.gov.rs/app/job/view.html?id=56111


Услови за пријаву кандидата:


 1. За радно место доктор медицине

-завршен Медицински факултет, на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године,

-положен стручни испит и

-важећа лиценца


2.За радно место дипломирани економиста

 • завршен Економски факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.


3. За радно место медицинска сестра

-IV степен стручне спреме

-завршена медицинска школа општег смера

-положен стручни испи и

-важећа лиценца


4.За радно место лабораторијски техничар

-IV степен стручне спреме

-завршена медицинска школа лабораторијског смера

-положен стручни испи и

-важећа лиценца


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона

Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила

Уверење о положеном стручном испиту

 • Лиценцу или решење о упису у одговарајућу комору

 • Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

 • просечна оцена студирања, школовања

 • дужина студирања, школовања    

 • оцена на разговору (интервју)


Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документика којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.


Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.


Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.


Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.


------------------


На основу Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3 кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број:120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 96/19 и 58/20-анекс I),  и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 2947/5 од 04.01.2021. године, Дом здравља  „Стари град“ обуставља се Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време до 31. марта 2021. године са пуним радним временом који је расписан 30.12.2020. године и то:ОБУСТАВЉА СЕ ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем:


 1. Радника обезбеђења, без оружја, чувар- 2 извршиоца


Оглас о обустави се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.----------------
О Г Л А С

Назив радног места:

1. Самостални правни сарадник

Услови за пријаву кандидата:
 завршен Правни факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
 најмање три године радног искуства.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:
 пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 копију дипломе о завршеном Правном факултету;
 оверану потврду/е из установа/привредног субјекта у којој кандидат ради (или у којој је радио) о
укупном радном стажу на пословима дипломираног правника.
Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног
бележника.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног правнка:
 просечна оцена студирања
 дужина студирања    
 радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним
испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)
 оцена на разговору (интервју)

Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа/привредног субјекта у којој
кандидат ради (или у којој је радио) о укупном радном стажу на пословима дипломираног правника.
У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема
искуства.

Рок за подношење пријаве је најкасније до 16.11.2020. године до 12:00 сати.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/ Огласи и конкурси здравствених
установа , на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља
„Стари град“: www.dzstarigrad.org .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас са траженим документика којима се доказује испуњавање услова за учествовање на
Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са

назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници
Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   
              
Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у
разматрање.
Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од навише 30 дана од
дана завршетка конкурса.
Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском
поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни
однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.специјалиста дечије и превентивне стоматологије

Број: 1471/К-О

Датум: 02.09.2020.


На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-4202/2020 од 05.06.2020. године, члана 7 Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 96/19), члана 7 Правилника о поступку и критеријумина за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/3 од 05.06.2019. године и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 1471/О од  01.09.2020. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време за 3 (три) извршиоца са пуним радним временом и објављује следећи

    О Г Л А С

Назив радног места:

 1. специјалиста дечије и превентивне стоматологије – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • завршен Стоматолошки факултет, VII 1 степен стручне спреме

 • положен специјалистички испит

 • лиценца за рад

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету; 

 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту

 • копију решења о лиценци издате од  Стоматолошке коморе Србије/копија лиценце

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима специјалисте дечије и превентивне стоматологи.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати за радно место доктор денталне медицине специјалиста дечије и превентивне стоматологије су:

 1. оцена на специјалистичком испиту

 2. дужина радног искуства у струци

3. оцена на разговору (интервју)


Назив радног места

2. дипломирани правник – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата за радно место дипломирани правник:

 • завршен Правни факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 • положен стручни испит за службеника за јавне набавке;

 • најмање три године радног искуства.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Правном факултету; 

 • копија лиценце за службеника за јавне набавке

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног правника.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног правнка:

-  просечна оцена студирања

-  дужина студирања    

- радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)

- оцена на разговору (интервју)


Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног правника.

У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.

У случају да два или више кандидата остваре исти број бодова, предност ће бити дата кандидату који има положем стручни/државни испит/правосудни испит..Назив радног места:

3. дипломирани економиста- интерни ревизор – 1 извршилац


Услови за пријаву кандидата за радно место дипломирани економиста- интерни ревизор:

 • завршен Економски факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 • положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору;

 • најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводстевно-финансијским пословима.


Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;

 • копију дипломе о завршеном Економском факултету; 

 • копија лиценце за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору

 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном искуству на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводстевно-финансијским пословима.


Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.


Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног економисте-интерног ревизора

-  просечна оцена студирања

-  дужина студирања    

- радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)

- оцена на разговору (интервју)


У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.


Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, а најкасније до 18.09.2020. године до 12:00 сати.


Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас се достављају на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос, или директно на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.


Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 ра