Kabinet za internu revizijuKabinet za internu reviziju je posebna organizaciona jedinica Doma zdravlja “Stari  grad” Beograd, koja je organizaciono i funkcionalno nezavisna i neposredno odgovorna direktoru Doma zdravljaUspostavlja se radi pruzanja nezavisnog, objektivnog uveravanja i savetodavne usluge, osmišljen da doda vrednost, unapredi poslovanje i da pomogne u ostvarivanju ciljeva Doma zdravlja koji su definisani zakonom, drugim propisima, ugovorima , utvrđenim politikama i procedurama.

Kabinet za internu reviziju obavlja poslove sistematičnog i disciplinovanog pristupa i procene upravljanja rizikom i internih kontrola, procene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu:

· identifikovanja, procene i upravljanja rizikom;

·usaglašenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima;

· tačnosti, pouzdanosti i potpunosti finansijskih i drugih poslovnih informacija;

· efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja;

· zaštiti sredstava i informacija;

· davanja preporuka za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

 

U Kabinetu za internu reviziju obavljaju se stručni poslovi iz oblasti interne revizije u javnom sektoru, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje budzetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije, a u svom radu koristi načela objektivnosti, stručnosti, poverljivosti  i integriteta.

Zaposleni u kabinetu za internu reviziju su  duzni da se u svom radu pridrzavaju povelje interne revizije, etičkog kodeksa, priručnika kojim se propisuje metodologija rada i uputstva i instrukcija koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budzetski sistem donosi Ministar finansija RS.

Kabinet za internu reviziju vrši reviziju svih organizacionih delova, programa, aktivnosti i procesa u Domu zdravlja, uključujući i reviziju sredstava Evropske unije kao i svih ostalih resursa koje su Domu zdravlja obezbedila druga tela i intstitucije.

Poslove interne revizije u Domu zdravlja od 15.10.2020 godine obavlja:

Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

- Sertifikat Ministarstva finansija RS o stečenom znanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoruuveden u Registar ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru pod brojem:  OIRJS-0121 od 25.12.2012. godine.

- Radno iskustvo na poslovima internog revizora: 10 godina. 

- Odrzana predavanja i objavljeni stručni radovi:


Od 2015. godine odrzava predavanja na Institutu za Ekonomiju i finansije Beograd, MNG Centru Beograd i u Školi računara, stranih jezika i poslovanja BAY.com  Beograd iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanje i kontrole, upravljanje rizicima i korporativnog upravljanja.  Iz ovih oblasti objavio je stručne radove u časopisu Revizor br. 72/2015, 74/2016,  76/2016, 77/2017, 79/2017, 82/2018, 85/2019, 86/2019, 87 - 88/201989-90/2020  i 91-92/2020.

 

Kontakt:

Adresa: Simina 27, 11000 Beograd

Kancelarija: 705

Telefon: 011 32 15 766

E-pošta: vukolic.interni.revizor@gmail.com


Strateški plan Interne revizije

Etički Kodeks 2021

Povelja Interne Revizije

Prirucnik za internu reviziju

Prirucnik za upravljanje rizicima

Prirucnik za Fin upravljanje i kontrolu

izvestaj o radu interne revizije

Godišnji plan IR za 2023. godinu© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine