Радна заједница

- Општа кадровска и правна служба -
Организује и руководи процесом рада и усклађује рад за правилно и благовремено извршавања послова и задатака. Обавља послове деловодног протокола, пријема и експедиције поште, као и архивске грађе. Води матичну евиденцију у области рада запослених и ради све послове за потребе Дома из радног односа. Служба предузима мере за законито, благовремено и ажурно спровођење одлука органа управљања Дома. Даје правна мишљења у спорним питањима, израђује нормативна акта, врши уговарања и прати законске прописе.

Начелник:
Маријан Зовић дипл. правник
тел: 011 32 15 729

(није заштитник права осигураника)
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine