Радна заједница

- Економско финасијски послови -Информације

Организује рад у домену економско-флнансијских послова. Кординира рад у погледу благовременог достављања докумената на књижење и врши сталну контролу свих послова у служби. Обезбеђује доступност података економско-финансијске службе надлежним и контролним органима. Служба оговара за законито, квалитетно и ажурно обављање свих послова из области материјално-финансијског пословања.
На
челник:
Рајко Куновац, начелник одељења за економско - финасијске послове
Централа: 32 15 600
Директни:  32 15  766
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine