Радна заједница

- Технички послови -Организује и усклађује рад у оквиру слузби, које су техничка подршка за функционисање Дома. Служба спроводи комплетно текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме, обавља послове безбедности и заштите на раду, физичко-техничко обезбеђење објеката и опреме, противпожарну заштиту, коришћење моторних возила, као и њихову техничку исправност. Стара се о исправности медицинских апарата и уређаја и по потреби ангазује спољно-сервисне службе. Обавља послове из области ИТ технологија и врши обуку запослених за рад на рачунарима.
Нач
елник:
Дипл. инг. струковних студија Сања Ивошевић

Тел: 32 15 623
Моб: 063 640 738© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine