UNAPREĐEN KVALITET RADA DZ STARI GRADКОНТРОЛНА АКРЕДИТАЦИЈА

Извештај спољашњих оцењивача о трећој редовној посети за Дом здравља Стари град
Кликом на ПДФ документ мозете прочитати цео извештај.


КОНТРОЛНА АКРЕДИТАЦИЈА


Na drugom mestu u Beogradu po kvalitetu rada

UNAPREĐEN KVALITET RADA U DOMU ZDRAVLJA „STARI GRAD“

U Rangu kvaliteta za 2010. godinu D.Z. STARI GRAD  deli 2 mesto na listi beogradskih domova zdravlja, a 11 mesto na listi domova zdravlja sa preko 50000 stanovnika u Srbiji.

Unapređenju kvaliteta rada pridaje se veliki značaj u Domu zdravlja „Stari grad“, pa se u strateškom planu Doma zdravlja tri strateška cilja odnose na: Unapređenje procesa rada, Podizanje stepena zadovolstva korisnika i Podizanje stepena zadovoljstva zaposlenih. Komisija za unapređenje kvaliteta donosi Godišnji plan i program za unapređenje kvaliteta rada i kontinuirano prati sprivođenje Programa, sarađuje sa menadžmentom, Stručnim savetom i Stručnim kolegijumom, ali i sa svim zaposlenima u Domu zdravlja.

Analiza pokazatelja kvaliteta rada za 2010. godinu, kao i analiza ankete zadovoljstva korisnika i zaposlenih pokazuje da su postavljeni ciljevi u velikoj meri dostignuti:

  • U 2010. godini prosečan broj poseta po izabranom lekaru na nivou Doma zdravlja iznosio je  5402, a najveći je u Službi za zdravstvenu zaštitu žena - 6496  poseta po lekaru.
  • U 2010. godini povećan je udeo preventivnih poseta u ukupnom broju poseta lekaru - 14,86 nivou Doma ( u 2008. bio 13,82, u 2009. – 13,03),  najveći je u službi za zdravstvenu zaštitu žena 57,08, mada se povećao i u Službama za zdravstvenu zaštitu dece i odraslih.
  • U medicini rada je veći % zaposlenih koji su obuhvaćeni edukacijom o rizicima po zdravlje na radnom mestu i iznosio je 33,63% (u 2009. godini – 22%). U 2010. godini nije verifikovano nijedno profesionalno oboljenje.
  • U Stomatološkoj službi u odnosu na prošlu godinu, manji je % korisnika školskog uzrasta koji je dobio najmanje jednu plombu što ukazuje na dobru primarnu prevenciju.
  • Specijalističko konsultativna služba svakodnevno radi i popodne i svakodnevno je omogućeno zakazivanje pregleda. Prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled u 2010. godini iznosila je 11,80 dana na nivou Doma (20,55 u internoj medicini, 12,81 u oftalmologiji, 2,29 u otorinolaringologiji i 9,12 u neuropsihijatiji).
  • Broj radionica, edukativnih skupova i seminara održanih u Domu zdravlja  u 2010. godini  iznosio je 74 (u 2009. godini – 65).
  • Procenat zaposlenih koji su bar jednom o trošku ustanove pohađali kurs, seminar ili učestvovali na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad u 2010. godini iznosio je 344 osobe,  odnosno 74,78% u odnosu na ukupan broj zaposlenih ( u 2009. godini iznosio je 319 osobe odnosno 70,89% u odnosu na ukupan broj zaposlenih).
  • U 2007. godini nije praćen nijedan preporučeni pokazatelj kvaliteta rada, u 2008. praćeno je 5, u 2009. - 7 pokazatelja а u 2010. – 8 pokazatelja.
  • U cilju zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe u Domu zdravlja je:

ø  Organizovano zakazivanje pregleda koji nisu hitni, uz mogućnost telefonskog zakazivanja.

 

ø  Na svakom odeljenju je objavljen spisak izabranih lekara i njihovo radno vreme,  obaveštenja o vrsti zdravstvenih usluga koja se obezbeđuju iz sredstava zdravstvenog osiguranja, vidovi i iznosi učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite kao i oslobađanje od učešća i poster „Imate pravo“.

 

ø  U holu Doma zdravlja vidno je postavljena kutija za primedbe i žalbe pacijenata, kao i knjiga utisaka.Glavna setra Doma primedbe stavlja na uvid Komisiji prilikom redovnih sastanaka i iste se razmatraju i rešavaju.

 

ø  Komisija razmatra i druge pismene žalbe pristigle poštom ili elektronskim putem, a koje su naslovljene na Direktora ili rukovodioce službi.

 

ø  U 2010. godini bilo je manje pisanih primedbi nego u 2009. godini, odnosno bilo je više pohvala nego kritika. Pohvale i primedbe su dostavljene načelnicima i šefovima odgovarajućih službi radi sagledavanja problema i otklanjanja nedostataka

 

ø  Jednom godišnje pravi se istraživanje o zadovoljstvu pacijenata radom zdravstvene ustanove na osnovu anketa koje pacijenti popunjavaju anonimno.

 

ø  Urađena je detaljna analiza ankete zadovoljstva korisnika po svim pitanjima. Rezultati ankete zadovoljstva korisnika i zaposlenih su bolji u odnosu na prethodnu godinu mada nisu dostigli nivo iz 2008. godine, ali s obzirom na ekonomsku krizu koja uzrokuje opšte nezadovoljstvo, možemo smatrati da su zadovoljavajući.

ø  Svim načelnicima, odnosno šefovima službi dostaviljene su dopisane primedbe od strane pacijenata, kako bi se iste analizirale i ukoliko su opravdane, preduzele odgovarajuće mere, odnosno treba da posluže u izradi planova za unapređenje kvaliteta rada svih pojedinačnih službi Doma.

  PREDSEDNIK KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA

   Prim. Dr Vesna Bernobić Popović

 Iz godine u godinu sve bolji

UNAPREĐEN KVALITET RADA U DOMU ZDRAVLJA „STARI GRAD“

Unapređenju kvaliteta rada pridaje se veliki značaj u Domu zdravlja „Stari grad“, pa se u strateškom planu Doma zdravlja tri strateška cilja odnose na:Unapređenje procesa rada, Podizanje stepena zadovolstva korisnika i Podizanje stepena zadovoljstva zaposlenih.

Komisija za unapređenje kvaliteta donosi Godišnji plan i program za unapređenje kvaliteta rada i kontinuirano prati sprivođenje Programa, sarađuje sa menadžmentom, Stručnim savetom i Stručnim kolegijumom, ali i sa svim zaposlenima u Domu zdravlja.

Na osnovu celokupne analize pokazatelj kvaliteta rada za 2009. godinu, kao i analize ankete zadovoljstva korisnika i zaposlenih postavljeni ciljevi su u velikoj meri dostignuti:

·        U 2009. Godini povećan je prosečan broj poseta po izabranom lekaru na nivou Doma zdravlja i iznosio je  5649 ( u 2008. godini -  5157). Ovo povećanje je najizraženije u Službi za zdravstvenu zaštitu žena -  6737 poseta po lekaru ( u 2008. bilo je 5966 poseta, a prosek za Srbiju u 2008. je bio 5563)

·        Obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina u 2007. Godini iznosio je 24%,  u 2008. godini 28,56%, a u 2009. 28,98%. godini

·        U 2009. godini prosečan broj zaposlenih kod poslodavca koji su ugovorili poslove zaštite zdravlja na radu po specijalisti medicine rada je veći nego u 2008. godini, povećan je i prosečan broj preventivnih pregleda zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

·        Sva deca u 7. godini života obuhvaćena su lokalnom aplikacijom fluora, a veći je % dece sa svim zdravim zubima u 12. godini što pokazuje dobru primarnu prevenciju u službi dečije i preventivne stomatologije.

·        Specijalističko konsultativna služba svakodnevno radi i popodne i svakodnevno je omogućeno zakazivanje pregleda

·        Broj radionica, edukativnih skupova i seminara održanih u Domu zdravlja u 2007. godini iznosio je 11, u 2008. godini održano je 34, a u 2009. Godini 65. Procenat zaposlenih koji su pohađali edukativne skupove van Doma zdravlja iznosio je u 2007. godini 35%,  u 2008. godini 56%, a u 2009. godini 71%

·        U 2007. godini nije praćen nijedan preporučeni pokazatelj kvaliteta rada, u 2008. praćeno je 5, a u 2009. Godini 7 pokazatelja.

·        U cilju zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe u Domu zdravlja je:

Organizovano zakazivanje pregleda koji nisu hitni, uz mogućnost telefonskog zakazivanja.

 

-    Na svakom odeljenu je objavljen spisak izabranih lekara i njihovo radno vreme,  obaveštenja o vrsti zdravstvenih usluga koja se obezbeđuju iz sredstava zdravstvenog osiguranja, vidovi i iznosi učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite kao i oslobađanje od učešća i poster „Imate pravo“.

 

U holu Doma zdravlja vidno je postavljena kutija za primedbe i žalbe pacijenata, kao i knjiga utisaka.Glavna setra Doma primedbe stavlja na uvid Komisiji prilikom redovnih sastanaka i iste se razmatraju i rešavaju.

 

-   Komisija razmatra i druge pismene žalbe pristigle poštom ili elektronskim putem, a koje su naslovljene na Direktora ili rukovodioce službi.

 

-   U 2009. Godini bilo je manje pisanih primedbi nego u 2008. godini, odnosno bilo je više pohvala nego kritika. Pohvale i primedbe su dostavljene načelnicima i šefovima odgovarajućih službi radi sagledavanja problema i otklanjanja nedostataka, odnosno neke primedbe su već otklonjene.

 

-   Jednom godišnje pravi se istraživanje o zadovoljstvu pacijenata radom zdravstvene ustanove na osnovu anketa koje pacijenti popunjavaju anonimno.. U odnosu na na ukupan broj anketiranih pacijenata u 2007. godini bilo je 15 % pohvala i 12% primedbi,  u 2008. godini 16% pohvala i 8% primedbi, a u 2009.
Godini 19% pohvala i 14% primedbi.

 

-    Svim načelnicima, odnosno šefovima službi dostaviljene su dopisane primedbe od strane pacijenata, kako bi se iste analizirale i ukoliko su opravdane, preduzele odgovarajuće mere, odnosno treba da posluže u izradi planova za unapređenje kvaliteta rada svih pojedinačnih službi Doma.

 

 

                             PREDSEDNIK KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA

 

                                                     Prim. Dr Vesna Bernobić Popović

Izveštaj u PDF-u

 


Izveštak o kvalitetu rada Doma zdravlja Stari grad© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine