Patronažna služba

- Pravo na tuđu negu i pomoć -pisani zahtev
fotokopija lične karte
fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih ili venčanih
fotokopija čeka od penzije
fotokopija zdravstvene knjižice
predlog za veštačenje
uverenje o nezaposlenosti
potvrda fonda PIO da nije ostvarena penzija
fotokopija medicinske dokumentacije

Za dodatne informacije obratite se na telefon 32 15717
od 07:00 - 09:00hPravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica preko centra za socijalni rad ostvaruju lica u stanju socijalne potrebe, a koja su zbog težeg psihičkog ili fizičkog oštećenja u zadovoljavanju svojih životnih potreba u potpunosti upućena na pomoć drugih lica.Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba: nepokretni, slepi, oni koji bez pomoći ne mogu da se hrane, oblače, kreću po kući i koji su na dijalizi najmanje 3 puta nedeljno.
Potrebna dokumentacija se podnosi filijali fonda penzijsko – invalidske zaštite.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine