Aktuelnosti

Ðдеñ™ÐµñšÐµ за пñ€ÐµÐ´ñˆÐºÐ¾Ð»ñкñƒ деñ†ñƒ

- Ðбавеñˆñ‚еñšÐµ -

ÐÿРИÐÿРЕМРДЕЦЕ ЗРУÐÿИС У ÐÿРРИ РÐЗРЕД ÐСÐÐÐ ÐЕ ШКÐЛЕ

ÐÿÐШТÐÐ ÐÐИ РÐДИТЕЉИ, 

ÐÿРИÐÿРЕМРДЕЦЕ ЗРУÐÿИС И ÐÿРРИ РÐЗРЕД ÐСÐÐÐ ÐЕ ШКÐЛЕ ÐÿÐЧИЊЕ ÐД  08.02.2016. ГÐДИÐЕ.

Јавиñ‚е ñе изабñ€Ð°Ð½Ð¾Ð¼ педиñ˜Ð°ñ‚ñ€ñƒ ( може и без деñ‚еñ‚а ), да би ññ‚е добили обñ€Ð°Ð·Ð°ñ†, на коме ñе налазе ñƒÐ¿ñƒñ‚и за ñпеñ†Ð¸ñ˜Ð°Ð»Ð¸ññ‚иñ†ÐºÐµ пñ€ÐµÐ³Ð»ÐµÐ´Ðµ.

Ðÿñ€Ð¸ ñ‚оме ñе и елекñ‚ñ€Ð¾Ð½ñки пñ€Ð¾ñлеñ ñƒñ˜Ðµ ñƒÐ¿ñƒñ‚ за пñ€Ð¸ñ˜ÐµÐ¼ деñ‚еñ‚а ñƒ лабоñ€Ð°ñ‚оñ€Ð¸ñ˜ñƒ. Елекñ‚ñ€Ð¾Ð½ñки лабоñ€Ð°ñ‚оñ€Ð¸ñ˜ñки ñƒÐ¿ñƒñ‚ важи 29 дана.

Ðÿоñ‚ñ€ÐµÐ±Ð½Ð¸ пñ€ÐµÐ³Ð»ÐµÐ´Ð¸ ññƒ ñпеñ†Ð¸ñ˜Ð°Ð»Ð¸ññ‚иñ†ÐºÐ¸ пñ€ÐµÐ³Ð»ÐµÐ´Ð¸ и кñ€Ð² и ñƒñ€Ð¸Ð½.

 1. Ðÿñ€ÐµÐ³Ð»ÐµÐ´ оñ†Ð½Ð¾Ð³ и ñƒñˆÐ½Ð¾Ð³ лекаñ€Ð°

     (заказñƒñ˜ñƒ ñе на ñ‚ñ€Ðµñ›ÐµÐ¼ ñпñ€Ð°ñ‚ñƒ Дома здñ€Ð°Ð²ñ™Ð°).

 2. Ðÿñ€ÐµÐ³Ð»ÐµÐ´ ñ„изиñ˜Ð°ñ‚ñ€Ð°, логопеда и ññ‚омаñ‚олога ñе обñ˜Ð°Ð²ñ™Ð°ñ˜ñƒ ñƒ вñ€ñ‚иñ›Ð¸Ð¼Ð°,

     а за деñ†ñƒ коñ˜Ð° не идñƒ ñƒ вñ€ñ‚иñ›, ñƒ домñƒ здñ€Ð°Ð²ñ™Ð° по ñƒñ‚вñ€ñ еном ñ€Ð°ñпоñ€ÐµÐ´ñƒ :      

                           - Физиñ˜Ð°ñ‚аñ€ – ñ†Ðµñ‚вñ€ñ‚ком- ñ†ÐµÐ¾ дан

                           - Сñ‚омаñ‚оло- пеñ‚и ñпñ€Ð°ñ‚

                           - Логопед– Ðдñек за пñ€Ð°ñ›ÐµñšÐµ ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾ñ˜Ð° деñ†Ðµ, ñ‚ел. 3215-791

   3. Лабоñ€Ð°ñ‚оñ€Ð¸ñ˜Ð° : 

       Ðÿонедеñ™ÐºÐ° до пеñ‚ка од 09:00 - 10:00h II ñпñ€Ð°ñ‚ оñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°ñ†Ð¸ñ˜Ð° 208

СлñƒÐ¶Ð±Ð° за здñ€Ð°Ð²ññ‚венñƒ заñˆñ‚иñ‚ñƒ деñ†ÐµУгрожено пружање здравствене заштите пацијентима Дома здравља „Стари град“


Садашњи проблем и све негативне последице, настао је 2006. године када је ступио на снагу Закон о здравственој заштити  и Закон о здравственом осигурању.

Наведеним прописима је сужен круг корисника који имају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања (на здравствену  књижицу), чиме је истовремено смањена потреба за једним бројем стоматолошких здравствених радника који су до тада пружали стоматолошке услуге свим грађанима. Тако је „преко ноћи око 200 запослених у поликлиници „Мажестик“, која се налази у саставу Дома здравља „Стари град“, избрисано са списка оних који примају плату од стране РФЗО-а.

            Министарство здравља је након доношења поменутих нових закона доставило домовима здравља који су обављали и стоматолошку здравствену заштиту препоруку-упутство да се са запосленима у стоматологији закључе анекси Уговора о раду на основу којих ће они примати зараду у складу са Законом о раду (уместо плате), као и да се сачине правилници на основу којих ће средства од наплате стоматолошких услуга пацијентима бити искоришћена за исплату зарада и осталих трошкова пословања запосленима који обављају стоматолошку здравствену заштиту. На основу тако сачињеног правилника, већина запослених у поликлиници „Мажестик“ који су од пацијената услуге наплаћивали, имала је до 30% већа примања од свих других запослених у Дому здравља Стари град.

Временом, због смањеног обима посла, пружање стоматолошких услуга на тржишту није омогућавало да сви запослени у стоматологији на време добијају зараде. Поједини запослени у стоматологији су се зато обратили Уставном суду са захтевом за оцену законитости правилника по коме су до тада испаћиване зараде.

Уставни суд  је 22. 07. 2013.године донео одлуку да исплата зарада по правилнику није у сагласности са Уставом и да стоматолози за свој рад треба да примају плату на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама и Уредбе која је донета на основу овог закона, а не зараду на основу Закона о раду.

Уставни суд се у одлуци о неуставности правилнику за исплату зарада запослених у стоматологији није одредио о извору средстава из кога ће  се запосленима у стоматологији  исплаћивати плате, а месечни прилив средстава од наплате услуга пацијентима није довољан да би сви запослени примили плату у складу са Уредбом.

Недостатак средстава од наплате стоматолошких услуга је довео до кашњења исплате плата за запослене у стоматологији. На основу новог Закона о раду,  обавеза је послодавца да запосленима изда листић за плату за предходни месец, који представља извршну исправу која има приоритет у наплати.

На основу ове одредбе Закона о раду, запослени у стоматологији су ангажовали судског извршитеља ради намиривања својих потраживања за неисплаћене плате у складу са одлуком Уставног суда, тако да је са буџетског рачуна Дома здравља „Стари град“ до 31.05.2015. године скинуто 22 милион динара, од чега је за услуге приватних извршитеља наплаћено 5,7  милионa динара, а за провизију Народне банке Србије још 1,4 милиона динара.

Сва та средства била су намењена за набавку медицинских средстава неопходних за лечењу пацијената Дома здравља Стари град.

Уназад десет месеци Дом здравља „Стари град“ се више пута обраћао свим надлежним институцијама уз упозоравање на  могућ овакав исход догађаја.

Нажалост проблем ни до данас није решен...За више информација кликнике овде (скенирани дописи)

 

Дом здравља „Стари град“ је и ван града Београда познат као Први дом здравља основан још у ФНРЈ 1948. године. Од тада до данас, ова здравствена установа је на убедљиво првом месту у Србији по броју опредељених пацијената.

Поверење здравственим радницима наше установе је указало преко 86.000 пацијената, што је 158% више у односу на 48.000 становника градске Општине Стари град за коју је овај дом здравља и основан.

Разлози што је оволики број наших суграђана указао поверење нашој установи се налазе пре свега у респектабилном стручном кадру и  доброј опремљености ове здравствене установе. Од тренутно запослена 94 лекара, само 6 лекара нису специјалисти у својим гранама, 20 лекара су примаријуси, а 4 су магистри наука. Дом здравља „Стари град“ је истовремено и наставна база за студенте  Медицинског и Стоматолошког  факултета, као  за  Високе здравствене  школе струковних студија. Наш дом здравља је једна од малобројних здравствених установа у Србији која је акредитована 2008. године, а реакредитован 2012. године на максимални период од седам година.

Искрено се надамо да надлежне институције неће дозволити да се уништи  један од најбољих и најугледнијих  домова здравља у Србији само због нерешеног правног статуса запослених  у Служби за стоматолошку здравствену заштиту  чије се услуге не пружају на терет Републичког фонда здравственог осигурања, јер је више него јасно да ће без интервенције Државе Србије рачун Дома здравља „Стари град“ остати трајно блокиран, што би имало несагледиве последице по пружање здравствених услуга за преко 86.000 пацијената. Srpska narodna medicina


simpozijum srpska narodna medicina


Kako voditi komunikaciju pacijent - lekar, sestra

Otvorite PDF dokument i pročitajte kako bi trebalo da se vodi komunikacija između Vas i zdravstvenih radnika.


komunikacija


Glavna sestra Doma zdravlja Stari grad

Na mesto glavne sestre Doma zdravlja Stari grad od 22.07.2014. postavljena je VMS Nadica Ignjatović.< Predhodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine